Rugholm Vejlaug

Gå til indhold

Hoved menu

Vedtægter

Vedtægter og lokalplan
 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Stk. 1     Foreningens navn er ”Rugholm Vejlaug” og hjemsted er Frederikshavn
               kommune.
§ 2. Foreningens område og medlemskreds:

Stk. 1.     Foreningens geografiske område er identisk med vejene Rugholm –
               Klitmarken – Sennepsmarken og Rapsmarken.
Stk. 2.     Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme,
               som er brugere af vejene nævnt i § 2. stk. 1.

§ 3. Foreningens formål og opgaver:

Stk. 1.     Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af de veje der er nævnt under
              § 2 stk.1.
Stk. 2.     Foreningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens
               beslutning herom medlemmernes fælles interesse i forbindelse med de under
               foreningens område hørende veje.
Stk. 3.     Foreningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos med-
               lemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver.
Stk. 4.     Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

§ 4 Medlemmernes forhold til foreningen:

Stk. 1.    Generalforsamlingen afgør i hvilket omfang finansiering og administration
              af de til foreningen hørende opgaver skal ske ved opkrævning hos de
              enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.
Stk. 2.    Det enkelte medlem er pligtig til at betale de til enhver tid af generalfor-
              samlingen fastsatte beløb.
Stk. 3.    Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem
              ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men
              tillige et rentebeløb på 2 % pr. påbegyndt måned af det skyldige.
Stk. 4.    Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på general-
              forsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i for-
              eningen.
Stk. 5.    Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, der er belig-
              gende indenfor foreningens område.
Stk. 6.    Hvis der på en ejendom er indrettet 2 eller flere selvstændige boligenheder,
              betales der for hver enhed.
Stk. 7.    Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store
              beløb for alle ejendomme og enheder.
Stk. 8.    I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt, hvilket også
              gælder for tab, som foreningen eventuelt har på enkelte medlemmer.
Stk. 9.     Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at
              være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være
              medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
Stk. 10. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser
              over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for
              eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget
              restancerne og overtaget forpligtelserne.
Stk. 11.  Både den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskifte til
              foreningen og i den forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og
              bopæl, samt den tidligere ejers bopæl.

§ 5. Foreningens ledelse og administration:

Stk. 1.     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.     Medlemmer og brugere af ejendomme inden for foreningens område har
               adgang til at overvære generalforsamlingen.
Stk. 3.     Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 2. pinsedag kl. 10.00 i Frede-
               rikshavn kommune.
Stk. 4.     Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel
               ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten
               anførte adresse eller på e-mail.
Stk. 5.     Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, årsregnskabet og budget for det
               kommende år skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 6.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
               i hænde senest 3 uger før.
Stk. 7.     Et medlem har på generalforsamlingen 1 stemme for hvert bidrag der er
               pålagt medlemmet.
Stk. 8.     Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstem-
               ning.
Stk. 9.     På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles:
                       1. Valg af dirigent.
                       2.  Bestyrelsens beretning.
                       3.  Aflæggelse af regnskab.
                       4.  Vedtagelse af budget.
                       5.  Indkomne forslag.
                       6.  Valg af bestyrelsesmedlem (2 på lige år og 3 på ulige).
                       7.  Valg af suppleanter (2 stk.)
                       8.  Valg af revisor.
                       9.  Eventuelt.
Stk. 10.   Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ved
               stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer
               medregnes ikke.
Stk. 11    Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når bestyrelsen eller mindst
               1/3 af medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom ledsaget af de
               forslag der ønskes behandlet og senest 4 uger efter begæringen.
Stk. 12.   Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder
               drift og vedligeholdelse.
Stk. 13.   Bestyrelsen konstituerer sig selv og afholder møde, når det er nødvendigt.
               Der føres beslutningsreferat både fra generalforsamlingen og bestyrelses-
               møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er
               mødt, ved stemmelighed er formanden udslagsgivende.
Stk. 14.   Foreningens regnskab er kalenderåret, første år dog fra stiftelse til 31.
               december 1999.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 24. maj 1999.


 

_____________________________________________________________

         Formand
                                                 
         Mogens Heslop Christensen                                       
         Klitmarken 1                                      
         40 22 99 03                                              
         E-mail: mhc9900@gmail.com                        
_____________________________________________________________
   
        Næstformand
        Hanne Lundholm                                        
        Sennepsmarken 6                                       
        29 42 29 44                                               
        E-mail: hannelundholm@gmail.com      
  _____________________________________________________________
                      
         Kasserer                                                  
         Preben Koefoed                                         
         Sennepsmarken 24                                     
         23 74 85 32                                               
         E-mail:pkkp50@yahoo.dk                           
_____________________________________________________________


         Sekretær
         Niels Ove Winther
         Rapsmarken 14
         20 21 55 91
         E-mail: now@mail.dk
______________________________________________________________

        Bestyrelsesmedlem

        Bo Kier Hansen
        Klitmarken 18
        23 98 35 92
        E-mail:gbkier@hotmail.com
_____________________________________________________________


§5. stk. 3 ændret og vedtaget på generalforsamling den 20.
maj 2002: ”kl. 14.00” ændret til ”kl.10.00”
§5. stk. 9.6 ændret og vedtaget på generalforsamlingen den
16. maj 2005.”§5 i alt” ændret til ”2 på lige år og 3 på ulige
år.”
Rettelser foretaget 17-04-12 (stavefejl.)
9-6-2014: § 5 stk. 4 ændres til …. anførte adresse eller på e-mail.
§5. stk. 4 ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 2015. .. 14 dage ændres til 4 uger...   


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu