Rugholm Vejlaug

Gå til indhold

Hoved menu

Referat

Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 20. maj 2024.
Mødet afholdes hos Niels Ove Winther, Rapsmarken 14, kl.10.00.
Fraværende bestyrelsesmedlem: Anders Stoklund.

Ialt deltog 23 personer incl. bestyrelsen i mødet.

1.Valg af dirigent.
Palle Sørensen blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Jan Højmark bød alle de fremmødte velkommen i det fine vejr.
Beretningen vedlagt nederst.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren og.
4. Vedtagelse af budget.
Dorte Enevold Nielsen gennemgik regnskab og budget.
Indtægter i 2023:             23.522 kr.
Indtægter i 2024:             31.600 kr.
Udgifter i 2023:               27.139 kr.
Udgifter i 2024:               31.600 kr.
Årets resultat i 2023:       -3.617 kr.
Årets resultat i 2024:        1.800 kr.

Manglende indbetalinger 14 stk. i alt.
Mangler også mail adresser på de nye beboere.
Der var spørgsmål til betalingen af bankgebyr på 2600 kr.
Der blev svaret, at det er fordi det er en foreningskonto.
Regnskabet blev godkendt.

5. Forslag fra grundejere.
Der er indkommet et forslag fra en grundejer:
Drænrør bliver tjekket med kamera for rødder og sammenfald.
Ved evt. fejl udbedres de/opgraderes i diameter for at kunne klare de stigende mængder regn.

De rør der omtales er vist på en tegning på hjemmesiden, Rugholmvejlaug.dk.
Der er to grundejere på Sennepsmarken, der hver har oprettet en pumpestation på deres grund.
Derfra pumpes vand ud i hver sin grøft.
Hvis de drænrør skal tjekkes, bliver det en sag for de enkelte grundejere.
Der er også mange andre drænrør, som måske er anlagt af kommunen for at føre vandet fra hele området ud i Rugholm å.
Placeringen af de rør har vi ingen tegninger over.
Rørene er ført ud i grøfterne, der fører ud i Rugholm å.
Disse grøfter oprenser vi hvert 3. år.
Der var en grundejer på Sennepsmarken, der gerne vil have hjælp til vedligeholdelse af grøften.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Formand:  Jan Højmark.  
Kasserer:  Dorte Enevold Nielsen

Jan Højmark og Dorte Enevold Nielsen ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Per Larsen, Rapsmarken 2.
Kim E. Hestvang, Sennepsmarken 28.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort.
2. suppleant: Palle Sørensen.

Anne Marie Hjort og Palle Sørensen ønskede ikke genvalg
Nyvalgte suppleanter:
1. suppleant: Ilse Madsen, Rugholm 14.
2. suppleant: Mohammad Daneshjou, Sennepsmarken 6.
 
8. Valg af revisor:
Hanne Lundholm er flyttet fra området.
Nyvalgt revisor: Bo Kier-Hansen. Klitmarken 18.

9. Eventuelt.
Der blev spurgt til hjertestarter i området.
Niels Bro svarede, at vi sidste år havde søgt om at få en hjertestarter gennem Melsen Fonden.
Vi kom ikke i betragtning i denne omgang.
Vi har også flere gange søgt hos Trygfonden, hvor det heller ikke er lykkedes.
Den nærmeste hjertestarter findes på Strandvejen 123.
Det er ca. 125m fra broen over Rugholm å ind mod Strandby.
Der findes også en ved Bratten købmanden på Brattenvej.
Renovationsbilerne blev også omtalt. De mindre biler er blevet udskiftet med nogle større.
De afsætter nogle kraftige aftryk på vores veje samt vendepladser.
Derfor er det blevet mere besværligt at vedligeholde vejene.
Der kom også et forslag om at sende en besked ud til alle grundejerne, hver gang at hjemmesiden er blevet opdateret. Det spørgsmål står åbent indtil videre.
Der var en grundejer der mente at vejene støvede for meget. Det gik ud over vasketøjet.
Derfor blev det foreslået, at Rugholm skulle asfalteres.
Selv om den kunne foretages i etaper vil det blive en bekostelig sag.
Der var andre der mente, at en asfalteret vej ikke hørte til i et sommerhusområde.

Herefter takkede formanden for et godt møde og takkede samtidig Palle for dirigent pladsen.
Herefter skulle bestyrelsen konstitueres.
Det kunne dog ikke lade sig gøre, da næstformand Anders Stoklund var fraværende.

Årsberetning 2024 Rugholm Vejlaug
Sidste år blev der forespurgt, om at få opsat en hjertestarter. Vi har undersøgt det. Det er p.t. ikke muligt at få opsat en hjertestarter. Der er en hjerterstarter på Strandvejen ca. 125 m fra åen eller ved købmanden i Bratten.
Der var en del grundejere, der fik besked om, at der ikke ville blive hentet affald, da der ikke var vendeplads på stikvejen.
Vi har arrangeret møde med Forsyningen om afhentning af affald. De enkelte stikveje har selv indgået aftale med Forsyningen om etablering af vendeplads. Vi kan se, at der er et par stikveje, der ikke har etableret vendepladserne endnu. Vi kan kun opfordre til, at det sker eller risikerer man, at der ikke bliver afhentet affald.
Vi har haft en par henvendelser om, at naboens træer vokser ind over grunden. Den enkelte grundejer bør tage kontakt til naboen og få en aftale om, hvordan træerne fjernes/beskæres. Det er ikke en sag som Vejlauget kan tage sig af.
Vi har fået tilpasset vedtægterne til de ændringer, der blev vedtaget på sidste generalforsamling.
I vinter har der været store vandproblemer på især Sennepsmarken. Vi vil opfordre til, at man får oprenset de grøfter, der ligger på ens egen grund. Det er ikke Vejlaugets opgave at oprense disse grøfter. Vejlauget får oprenset de 3 grøfter der går ud over fællesarealet. Det vil ske i 2024. Entreprenøren nåede det ikke 2023 før regnen kom i oktober.
Der er bestilt et læs asfalt grus til levering i juni 2024. Der er bestilt vejrenovering sidst i august 2024.
Ved salg af sommerhuse bedes kassereren kontaktet med nye kontaktoplysninger.

Bratten, 18. maj 2024 – Jan Højmark

============================================================================


Referat af generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023.
Hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18, kl.10.00.


I alt deltog 31 personer incl. Bestyrelsen.

Formanden bød de fremmødte velkommen.
Mødet blev holdt udendørs i høj sol.
1.Valg af dirigent.

Niels Johansen blev valgt som dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Vejene bliver vedligeholdt når vejret tillader det. Der skal være tørvejr i en længere periode for at få renoveringen til at holde i længere tid.
Det bliver måske nødvendigt at renovere vejene 2 til 3 gange årligt.
Grøfterne er blevet besigtiget sammen med entreprenøren, der før har oprenset dem.
Han mener at oprensning er nødvendig hver 3. år.
Prisen er 4.500 kr. + moms pr gang.
Der har manglet et henvisningsskilt, der viser husnumrene på en sidevej til Rapsmarken.
Kommunen har nu opsat et nummerskilt. Hvis der er andre, der mangler et sådan skilt må de give besked.
For høj hastighed på Rugholm er et problem. Det skal drøftes senere.
Der var en grundejer, der klagede over placeringen af hastighedsskiltet på asfaltvejen.
Hvis det skal flyttes, må han selv gøre det. Et nyt skilt koster 4.500 kr. + moms.
Vi har søgt om at få placeret en hjertestarter i området. Vi kom ikke i betragtning ved uddelingen. Det kan måske skyldes, at der er en hjertestarter på Strandvejen på den anden side af Rugholm Å. Der findes også en ved købmanden i Bratten.
Vi har et problem med at få fat i e-mail adresser på nogle grundejere. Det koster en del, når der skal sendes brevbeskeder. Det opfordres, at nye ejere kommer med deres e-mail adresse.
Spørgsmål:
Vejlauget vedligeholder grøfterne i fællesarealet, men hvad med grøfter på egen grund?
Svar: Der er forskel på, hvor i området man bor. Hvis man bor i området mellem Rugholm og kysten, skal man selv vedligeholde grøften, der går over ens grund. Den fører vandet fra Brattenområdet ud i Rugholm Å. Hvis man bor på Sennepsmarken skal man selv oprense grøfterne langs med vejen. Vandet føres ud til grøften i fællesområdet hvor Vejlauget oprenser grøften, der fører vandet ud i Rugholm Å.
Bemærkning:
Det er en ulempe, at man ikke kan køre i bil direkte til de nævnte hjertestartere.
Svar: Vi forsøger at kontakte Tryg fonden igen. Vi vil på vores hjemmeside vise, hvor de nærmeste hjertestartere findes.
Spørgsmål:
En grundejer mente, at der bliver kørt alt for stærkt på Nørtvedvej. Håber at farten kan sættes ned til 50-60 km/t.
Svar: Vi sender en forespørgsel til kommunen.
Beretning godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

Kassereren fortalte om indtægter, udgifter og årsresultat.
Vi har prøvet at få fat i manglende e-mail adresser.
Blandt andet er der blevet sendt breve ud til grundejernes hjemmeadresser for at få fat i deres e-mail adresser, men det er ikke alle, der har svaret.
I øjeblikket mangler der betaling fra 12 grundejere.
Der er 3 grundejere der har betalt for meget. De 900 kr. er tilbagebetalt.
Der var et spørgsmål om der er 78 eller 79 betalende grundejere.
Grundejeren af Sennepsmarken 28 har et hus, der endnu ikke er færdigbygget.
Så der betales ikke kontingent, før huset er færdig.
Det blev fortalt, at køberen af Sennepsmarken 30 har troet, at grunden var under Bratten Grundejerforening, og har derfor betalt til denne.
Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget.

Kassereren fortalte om indtægter på 23.700 kr.
udgifter på i alt   27.200 kr.
Underskud på  - 3.500 kr.

Spørgsmål: Der blev spurgt om 6.000 kr. var til grøfterne.
Grøfterne koster 4.500 kr. hver 3. år resten til evt. prisstigninger.
Budgettet godkendt.

5. Forslag fra grundejere.

Forslag 1.
Forslag fra Henrik Munk Andersen, Rugholm 39.
Henrik foreslår at ½ pris for ubebygget grund er OK.

Forslag 2.
Forslag fra Einar Odd Løland, Klitmarken 15.
1) Løland rejste sig op og forklarede om hans forslag om betalingen på en ubebygget grund, med eget matrikelnummer.
Der blev diskuteret en del mellem dirigenten, Løland og bestyrelsen.
Man blev enig om at holde en pause, hvor bestyrelsen kunne tale sammen indbyrdes og den anden gruppe der var imod betaling på en ubebygget grund.
Efter pausen fortsatte mødet.
Begge parter var blevet enige om at trække forslaget tilbage.
Det vil sige ingen vejbidrag for ubebygget grund med eget matrikelnr.
2) Ekstra betaling for helårsbeboelse.
Da det vil være meget svært at bestemme, om huset er helårs beboet, blev forslaget trukket tilbage.
3) Forslag, der ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde enten pr. brev eller som e-mail.
Forslaget blev vedtaget.
4) Stemmeretten kan udøves af ejerens ægtefælle/samlever eller ved skriftlig fuldmagt.
Det maksimale antal af stemmer pr. fuldmagt er ændret fra 5 til 1+2 = 3 stk.
Forslaget blev vedtaget.
5) Vi bibeholder de gamle vedtægter, med undtagelse af punkt 3 og 4.

Forslag 3.
Forslag 3 bortfalder, da forslag 1) blev trukket tilbage.

Forslag 4.
Forhøjelse af kontingent fra 300 kr. til 400 kr.
Forslaget blev vedtaget.

Forslag 5.
Hastighed på Rugholm.
Chikaner eller vejbump på vejen er en mulighed for hastighedsdæmpning.
Der skal tilladelse fra kommunens vejmyndighed for denne form for dæmpning.
Der var forslag på chikaner, som dem der benyttes på Strandvejen.
Ulempen kan være at vejbelægningen bliver slidt i alle svingene.
De skal også flyttes hver gang vejen skal renoveres.
Der er mulighed for at afprøve vejbump på Rugholm ved at låne et flytbart vejbump.
Bestyrelsen arbejder videre med problemet.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Næstformand: Anders Stoklund, blev genvalgt.
 
Bestyrelsesmedlem: Bo Kier-Hansen,  ønskede ikke genvalg.
 Ny valgt blev Niels Bro.

Sekretær:  Niels Ove Winther, blev genvalgt

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort, blev genvalgt

2. suppleant: Mogens Christensen, ønskede ikke genvalg.
  Nyvalgt blev Palle Sørensen
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm var ikke blevet spurgt, og var ikke mødt op.
  Hanne Lundholm valgt.

9. Eventuelt.
Intet.

Formanden takkede for fremmødet.

______________________________________________________________________________

Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 6. juni 2022.
Mødet blev afholdt hos Anders Stoklund, Rugholm 23 kl.10.00.

Jan Højmark bød de fremmødte velkommen.

Herefter blev mødet startet ved at synge Bo’s omdelte sang

Referat:

1. Valg af dirigent:

Niels Johansen blev valgt som dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.
.
Herefter gav han ordet til Jan.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:

Jan startede med at forklare, hvad der var blevet undersøgt vedrørende de indkomne forslag fra sidste generalforsamling.
Hvis resten af Rugholm skal asfalteres, vil det koste et meget stort beløb, som vores nuværende budget ikke kan bære.
Det samme gælder, hvis der skal benyttes kemi til at fastbinde støvet.
Vi har derimod valgt at opsætte skilte, der viser en max. hastighed på 20 km/t.
De har nu været anbragt i vejsiden i ca. en måned.
Det ser ud til, at de fleste overholder fartbegrænsningen. Der har dog været nogle knallert kørere der overser skiltene.
Der kom et forslag om at flytte skiltet der viser 40 km/t nærmere vejkrydset Nørtvedvej / Rugholmen, da mange allerede speeder op, når de kommer på asfalten.
Vi har i dette år haft 3 bestyrelsesmøder.
Området syd for Rugholmen med Sennepsmarken og Rapsmarken, har andre vedtægter end området mellem Rugholm og stranden.
I området med Sennepsmarken og Rapsmarken vedligeholder vejlauget  de grøfter, der fører vandet ud i Rugholm Å. Årsagen er, at vandet skal fjernes fra vejene. Det er vandet, der i de fleste tilfælde, er skyld i hullerne i vejen.
I det andet område fra Rugholm mod stranden, er der andre vedtægter. Her skal grundejerne, der har en grøft gennem grunden, selv stå for oprensningen af grøften.
Denne grøft fører vandet fra grøften langs Rugmarken ud i Rugholm Å.
Det vil være en god ide, hvis græsset rundt om skiltene med fartbegrænsningerne blev holdt nede.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren:

Preben gennemgik det reviderede regnskab.
Indtægterne har været de samme i mange år. Nu er der påbegyndt en nybygning på Sennepsmarken 28, så nu stiger indtægterne en smule.
Preben fortalte om div. udgifter. Der var også grundejere, der havde betalt for meget.

Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget:

Preben gennemgik også budgettet.

Budgettet blev godkendt.

5. Forslag fra grundejer:

Forslagsstiller var ikke til stede.

Forslag til generalforsamling I Rugholm Vejlaug den 6/5-2022.

Er det muligt at vejlauget kan følge op på om klipning af beplantning overholdes jævnfør kommunens retningslinjer for dette.
https://www.frederikshavn.dk/borger/trafik-og-veje/haek-hegn-og-ukrudt

Jeg vil foreslå, at vejlauget 1 gang årligt påtaler manglende beskæring af træer og buske, overfor de grundejere som ikke følger kommunens anvisning, med en frist på 30 dage til at bringe det i orden. Såfremt beskæring ikke foretages af grundejer, bør vejlauget gøre kommunen opmærksom på den manglende beskæring.

Med venlig hilsen

Leo Zimmermann
Rapsmarken 16

Jan har talt med Frederikshavn Kommune herom:
Proceduren er, at den enkelte grundejer henvender sig til den pågældende grundejer, der har grene der hænger ud over vejen.
Hvis ikke det hjælper, kan grundejeren henvende sig til Frederikshavn Kommune. Der så vil besigtige vejen. Hvis der er grundlag herfor, udsteder kommunen et påbud om at træerne skal beskæres. Hvis det ikke sker, vil Park og Vej fjerne grenene på grundejerens regning.

Henvendelse kan ske  til:

Frederikshavn Kommune
Marlene Drachmann Carlsen
Mail – MLSG@frederikshavn.dk
Tlf.: 98456123

6. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Formand: Jan Højmark. Blev genvalgt.
Kasserer: Preben Koefoed. Ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Dorte Enevold Nielsen.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort. Blev genvalgt
2. suppleant: Mogens Christensen blev valgt.

8. Valg af revisor:
Gitte Holm. Blev genvalgt

9. Eventuelt:
Jan takkede Preben for mangeårigt medlemsskab af bestyrelsen, og overrakte ham nogle flasker vin.
Jan takkede også Hanne for hendes arbejde for bestyrelsen. Hanne var med til at starte Rugholm  Vejlaug i 1999. Hanne har været til stor hjælp for bestyrelsen siden hun stoppede sidste år. Hun er stadig i besiddelse af alle navne på grundejerne og deres mail adresser. Derfor har hun stadig været involveret i udsendelse af mails fra bestyrelsen.
Som tak var der derfor også nogle flasker vin til Hanne.
Der blev spurgt,om det var muligt at få opsat skilt med vejnummre på Rapsmarkens første sidevej til højre. Det skal vise vejnumrene 2-4-6-8. Postvæsnet leverer tit posten forkert.
Vi vil kontakte kommunen vedr. problemet.
Der blev spurgt, om det var muligt at få opsat et trafikspejl i det meget trafikerede vejkryds Nørtvedvej / Rugholm.
Bstyrelsen har før haft kontakt til kommunen vedrørende trafikspejl. Den gang anbefalede de det ikke. Det blev nævnt, at det er meget svært at afstandsbedømme i sådan et spejl, og der blev byttet om på højre og venstre.
Hvad med at få en hjertestarter anbragt i vores område. Den nærmeste er ved købmanden på Brattenvej. Vi har søgt om anbringelse af en hjertestarter, men fået afslag. Der skal søges hvert år i Trygfonden inden den 1. september.
Der er problemer med græsrabatten langs grøften på Sennepsmarken. Græsrabatten er meget svær at slå, da den skråner ned mod grøften. Det kan skyldes, at den tunge trafik trykker på grøftekanten, så den skrider ned.
Bestyrelsen vil se på problemet.

Jan takkede dirigenten og grundejerne for god ro og orden.

Der var dog lige en bemærkning til vores vedligeholdelse af vejene.
Det blev nævnt, at de var godt lavet i år og stadigvæk så flotte ud.
Entreprenøren har lige før generalforsamlingen gået vejene efter uden beregning.
Vi har lige fået et tilbud om vedligeholdelse.
Første gang årligt 10.000 kr. + moms
Anden gang årligt   5.000 kr. + moms
I alt                        15.000 kr. + moms

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet.
____________________________________________________________________________

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

Formand: Jan Højmark, Klitmarken 12.
Næstformand: Anders Stoklund, Rugholm 23.
Kasserer: Dorte Enevold Nielsen, Sennepsmarken 8.
Sekretær: Niels Ove Winther, Rapsmarken 14.
Bestyrelsesmedlem: Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18.

=========================================================================

 

Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 24. maj 2021.
Mødet blev afholdt hos Mogens Christensen, Klitmarken 1, kl.10.00.

I alt deltog 23 personer.
Mødet blev holdt udendørs, og det var blevet foreslået, at der kun kom en person pr. grundejer.

Mødet blev startet ved at synge Bo’s omdelte sang.

Referat:

1. Valg af dirigent:

Niels Johansen blev valgt som dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.
Der manglede dog at regnskabet var vedlagt. Det blev dog senere udsendt.
Derfor blev der spurgt, om mødet skulle udsættes, eller om det kunne fortsættes.
Der var stemning for at fortsætte generalforsamlingen.
Herefter gav han ordet til Mogens.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:

Rigtig hjertelig velkommen til jer alle - dejligt at se dette fremmøde.
Beretning 2020
I år er den 22. generalforsamling i vores forening, som blev stiftet 24. maj 1999.
Vi har afholdt 4 møder i bestyrelsen i 2020.
Kontingent:
Alle har betalt kontingent, flot.
Vejene:
Vi har haft flere arbejdsdage, hvor bestyrelsen har efterfyldt opståede huller i vejene med godt resultat. Vi har her i starten af 2021 en dynge granulat liggende ved Rapsmarken/Rugholm. Brug det gerne til opståede huller i vejene. Tak for hjælpen. Vores veje blev professionelt gennemgået i forsommeren 2020 og det var Lendum Entreprenør og Kloak, der blev hyret til arbejdet. Et stort projekt hvor der flere steder var behov for ekstraordinær vedligeholdelse, for eksempel Sennepsmarkens sidevej mod Nørtvedvej. Bestyrelsen er tilfreds med resultatet.
Frederikshavn kommune har meddelt at der etableres 2 vejbump på Nørtvedvej ned mod Rugholm. De bliver etableret snarest muligt. Bestyrelsen er meget tilfreds med initiativet. Vi forventer at bumpene er med til at nedsætte hastigheden yderligere inden Rugholm nås.  I fortsættelse af kommunens projekt, bumpene på Nørtvedvej, har bestyrelsen sendt et forslag til kommunen for at følge op på kommunens tiltag. Vi har foreslået at der etableres Rumlelinier inden der drejes ind på Rugholm fra Nørtvedvej og igen inden asfalten ophører. Herudover foreslår vi, at der etableres et 30 km skilt ved afslutningen af den asfalterede del af Rugholm. Desuden har vi foreslået, at der etableres 4 chikaner på Rugholm fra Sennepsmarken og mod syd.
Hele projektet skal godkendes af kommunen og politiet, og vi har endnu ikke fået en tilbagemelding fra kommunen. Vi har dog fået en tilkendegivelse på, at forslaget er modtaget.
Grøfterne:
Vi har i lighed med tidligere år fulgt med i tilstanden for vores grøfter. De skal aflede vandet fra vejene. Vi havde en udfordring i marts og april måned 2020 med store mængder vand, men det blev bedre efterfølgende. I hele perioden har vores grøfter fungeret tilfredsstillende, når vi husker, at Rugholm Å ikke kan dræne med den høj vandstand i havet. I 2020/21 er vores grøfter ud mod Rugholm blevet opgravet og vandet passerer fint igennem.

Sommeren 2020:
Med en sommer, med COVID osv.,  har der været mange beboere og gæster i vores område, og det er rigtig dejligt. Der har heldigvis ikke været væsentlige udfordringer, f.eks. har vi heller ikke i 2020 konstateret indbrud i vores område - det er dejligt. Jeg vil stadig opfordre til at være opmærksomme når vi færdes i vores område.
Det har også 2020 været en fantastisk sommer.

Oprydning m.v.
Generelt er det bestyrelsens opfattelse, at der sker en god oprydning i vores område - fortsæt endelig med det.
Bestyrelsen skal som tidligere, foreslå medlemmerne at udskifte de gamle affaldsstativer med pose til en fast løsning. Det vil eliminere at dyr/fugle flænser hul i sækkene med et værre svineri til følge. Kontakten skal ske til Forsyningen som har tlf. 98 29 90 00

Andet:
Hjertestarter.
Efter forslag fra et medlem af vores vejlaug har bestyrelsen indsendt en ansøgning om tildeling af en hjertestarter til vores område. Vi har ansøgt Trygfonden og ansøgningen behandles efter 1. september 2021. Der findes en hjertestarter ved kiosken, men vi kunne godt tænke os en i vores nærområde. Placeringen er der ikke taget stilling til.
Med baggrund i en sag, der har været forelagt bestyrelsen, vil jeg gøre opmærksom på, at vi som lodsejere har pligt til at vide hvor skelpælene er på vores grunde, således at der kun placeres f.eks. brændeskure, tørrestativer eller andet på egen grund og med iagttagelse og de regler for afstand til naboskel som eksisterer. Ved tvivl kontaktes Frederikshavn kommune.
Skelpælene i vores område kan enten være armeret beton, eller et skelrør hvor der ca. 10 cm fra toppen er placeret et messingskilt, hvorpå der står skel, kan evt. være malet rød på toppen. Andre markeringer er uautoriserede.

Afslutning
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et konstruktivt og godt samarbejde.
Alle ønskes en god sommer.

Spørgsmål:
Hvorfor er grøften for enden af Sennepsmarken mod Rugholm å kun blevet oprenset det halve af vejen?
Der blev svaret, at det sidste stykke er uden for vores område.
Der blev nævnt, at vi skal have udskiftet vores skraldespande til 240l inden januar 2023.
Hvor mange husejere betaler kontingent?
Der blev svaret, at der var 78 husejere. Flere ejere har ubebyggede grunde, der ikke betales kontingent for.
Der blev klaget over, at der var glasskår i asfaltgranulatet, der blev benyttet til vejrenoveringen.
Det var et problem, hvis man ikke havde punkterfri dæk på cyklen.
Det kunne kun beklages.
Hvorfor er træerne blevet beskåret langs grøften for enden af Sennepsmarken?
Svar: Det er for at undgå at blade og grene falder ned og stopper grøften.
Er det muligt at få fjernet eller nedklippet træerne på det ene hjørne i krydset Nørtvedvej/Nørgårdsvej. De tager udsynet for trafikken, der kommer fra nord.
Svar: Ejeren er blevet spurgt, men var ikke interesseret i at udføre det.

Herefter blev beretningen godkendt.
 
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

Preben gennemgik det reviderede regnskabet.
Spørgsmål: Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker uheld i bestyrelsens arbejde.

Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget.

Preben gennemgik også budgettet.
Spørgsmål: Hvorfor oprenser vi grøfterne i vores område.
Grøfterne oprenses efter behov, fordi de skal holde vandet væk fra vejene.
Det er vandet, der i de fleste tilfælde er skyld i, at hullerne i vejen opstår.
Det blev foreslået, at det blev udført tilføjet til foreningens vedtægter.

Budgettet blev godkendt.

5. Forslag fra grundejere.

Forslag til afstemning på generalforsamling 24-05-2021.

Det foreslås at pålægge bestyrelsen at undersøge hvilke alternativer, der findes til den knuste asfalt, som giver store støvgener. Støvgenerne forårsages i væsentligt omfang af fordelingstrafikken på Rugholmens belægningsfrie del.
Ud over de umiddelbare gener af det fysiske støv ønskes det også belyst, hvilke sundhedsmæssige gener/konsekvenser asfalt støvet har.
1. er det miljømæssigt forsvarligt, at nedknust asfalt anvendes som køreflade?
a. Hvad er myndighedernes anbefaling?
2. kan støvet bindes ved anvendelse af kemi eller anden fast belægning?
3. kan der opnås tilladelse til hastighedsregulering til mindre end de nuværende 40 km/t?
4. kan der udføres fast belægning som på den nordlige del af vejen?
Aktiviteterne 2-4 kan eventuelt kombineres.
Det pålægges også bestyrelsen at indhente tilbud/prisoverslag på ovenstående.
Til belysning af forslaget vedhæftes et udpluk af artikler om støv fra knust asfalt.

Forslagsstillere
Mogens Christensen  Birgitte og Torben Nielsen
Gitte og Henrik Adamsen  Ilse Madsen
Susanne og Per Larsen  Herdis og Leo Zimmermann
Louise Weise og David Holm Uta og Mogens Bech
Lone og Niels Kold  Kristina og Anders Stoklund
Gitte og Henrik Holm  Susanne Larsen og Jakob Andersen
Marianne og Tony Christiansen
Helle og Lars Sørensen

Vedlagt link til 5 artikter

https://www.tv2nord.dk/broenderslev/asfaltstoev-bekymrer-rasmus-udsaettes-for-kraeftfremkaldende-stoffer


https://www.regionsjaelland.dk/Miljo/jordforurening/for-grundejere/Sider/udlaegning-af-knust-asfalt.aspx

--https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/2238/2238.pdf

https://www.egedalkommune.dk/borger/natur-miljoe-og-affald/jordforurening-og-jordflytning/knust-asfalt/

https://odder.dk/borger/teknik-milj%C3%B8/natur-milj%C3%B8/jord/brug-af-knust-asfalt/

Forslaget blev sendt til afstemning.
De omdelte stemmesedler blev optalt.
11 nej stemmer, 16 ja stemmer inkl. fuldmagt stemmer.

6. Valg til bestyrelsen:

Mogens havde før generalforsamlingen udmeldt, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen.
På valg:
Næstformand: Hanne Lundholm. Ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Bo Kier-Hansen. Blev genvalgt.
Sekretær: Niels Ove Winther. Blev genvalgt
Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Jan Højmark
Anders Stoklund

7. Valg af suppleanter:

1. suppleant: Anne Marie Hjort. Blev genvalgt
2. suppleant: Lars B. Rasmussen. Ønskede ikke genvalg.
Som 2. suppleant blev Betina Kjerntrup valgt.

8. Valg af revisor:

Gitte Holm. Blev genvalgt

9. Eventuelt:

Der blev spurgt, om det var muligt at regulere bestanden af rådyr i vores område.
Bestanden menes at være blevet for stor. De spiser både grøntsager og andre planter.
Der blev svaret, at spørgsmålet før har været oppe. Dengang blev det undersøgt om dyrene måtte nedskydes.
Der blev svaret, at der ikke måttes drives jagt i bebyggede områder.

Der blev foreslået, at nye grundejere blev informeret om vores forening og hjemmeside.

Mogens sluttede med at takke for fremmødet.

________________________________________________________________________________________


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

Formand: Jan Højmark, Klitmarken 12.
Næstformand: Anders Stoklund, Rugholm 23.
Kasserer: Preben Koefoed, Sennepsmarken 24.
Sekretær: Niels Ove Winther, Rapsmarken 14.
Bestyrelsesmedlem: Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18.

======================================================================================


Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 1. juni 2020.
Mødet afholdt hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18, kl.10.00.

For at undgå Corona smitte blev det anbefalet, at der kun mødte 1 person op fra hver grundejer.

I alt deltog 15 personer incl. bestyrelse i generalforsamlingen, der blev holdt udendørs.

Mødet blev startet ved at synge Bo’s omdelte sang.

Referat:

1. Valg af dirigent:

Niels Johansen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.
Niels havde dog denne kommentar:
Jeg vil foreslå, at der på indkaldelsen til generalforsamlingen vil være skrevet datoen for udsendelsen.
Herefter gav han ordet til Mogens.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:

Rigtig hjertelig velkommen til jer alle, dejligt at se dette fremmøde.

Beretning 2019:
I år er den 21. generalforsamling, i vores forening, som blev stiftet 24. maj 1999.
Vi har afholdt 5 møder i bestyrelsen i 2019.
4. januar, 8. marts, 23. april, 8. august og 31. august.

Kontingent:
Der mangler pt. 27 at betale kontingent for 2020.

Vejene:
Vi har haft flere arbejdsdage, hvor bestyrelsen og andre har efterfyldt opståede huller i vejene, med godt resultat.
Vi har her i starten af 2020 en dynge granulat liggende ved Rapsmarken/Rugholm, brug det gerne til opståede huller i vejene. Tak for hjælpen.
Vi har bestemt, at bestyrelsen også fremadrettet vil gennemgå vejene og efterfylde hvor det giver mening også set i forhold til vejrliget.  
Vores veje blev professionelt gennemgået i forsommeren 2019, det var Lars B. transport fra Strandby. Bestyrelsen er tilfreds med resultatet. Som bemærket har vi også her i 2020 fået gennemgået vores veje, vi har her brugt en entreprenør, som vi ikke tidligere har brugt, det er Lendum Entreprenør og Kloak, vi er meget tilfredse med resultatet.

Grøfterne:

Vi har i lighed med tidligere år fulgt med i tilstanden for vores grøfter, de skal aflede vandet fra vejene.
Vi havde en udfordring i marts og april måned 2020, med store mængder vand, men det blev bedre efterfølgende, i hele perioden har vores grøfter fungeret tilfredsstillende, når vi husker, at Rugholm Å ikke kan dræne med den høje vandstand i havet, som vi havde i perioden.
I 2020 vil vi vurdere om en oprensning af grøfterne bliver nødvendig, og i så fald vil det ske.

Sommeren 2019:

Med en god sommer har der været mange beboere og gæster i vores område, det er rigtig dejligt. Der har heldigvis ikke været væsentlige udfordringer, f.eks. har vi ikke konstateret indbrud i vores område, det er dejligt, jeg vil stadig opfordre til at være opmærksomme, når vi færdes i vores område.
Det har også 2019 været en fantastisk sommer.

Skiltning m.v.:

I Beretningen for 2018 orienterede vi om, at der 2019 er etableret fuldstop skiltning, hvor Nørtvedvej og  Nørgårdsvej krydser, der er så vidt vi er orienteret ikke været væsentlige uheld på stedet siden, så rigtig dejligt at det blev etableret. Bestyrelsen er tilfreds med skiltningen, og vil ikke arbejde videre med vores oprindelige forslag, en Rundkørsel på stedet.

Trafikspejl:

Vi har forespurgt kommunen om muligheden for opsætning af trafikspejl for enden af Nørtvedvej som føres videre til Rugholm og Møjen.
Kommunen har besigtiget området i forsommeren 2019, og med baggrund blandt andet i, at det er et forskudt kryds og der er 40 km hastighedsbegrænsning i området, kan kommunen ikke anbefale, at der opsættes trafikspejl på stedet.
Som supplement skal Politiet give samtykke til en opsætning, og den generelle holdning her er, at et trafikspejl er en nødløsning, der peges på, at der er et begrænset udsyn til trafik og omgivelser, svært at afstandsbedømme og ikke optimal i regn og tåget vejr.
Bestyrelsen har taget opsætning af trafikspejl af bordet pt.

Oprydning m.v.:

Generelt er det bestyrelsens opfattelse, at der sker en god oprydning i vores område, fortsæt endelig med det.
Bestyrelsen skal, som tidligere, foreslå medlemmerne at udskifte de gamle affaldsstativer med pose, til en fast løsning, det vil eliminere at dyr/fugle flænser hul i sækkene med et værre svineri til følge.

Andet:
Med baggrund i en sag der har været forelagt bestyrelsen, vil jeg her gøre opmærksom på, at vi som lodsejere har pligt til at vide, hvor skelpælene er på vores grunde, således at der kun placeres f.eks. brændeskure eller andet på egen grund, og med iagttagelse af de regler for afstand til naboskel, som eksisterer. Ved tvivl kontaktes Frederikshavn kommune.
Skelpælene i vores område kan enten være armeret beton, eller et skel rør hvor der ca. 10 cm fra toppen er placeret et messingskilt, hvorpå der står skel, kan evt. være malet rød på toppen, andre markeringer er uautoriserede.

Afslutning:
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et konstruktivt og godt samarbejde.
Alle ønskes en god sommer.
Beretningen blev godkendt.

3 - 4. Aflæggelse af regnskab og vedtagelse af budget ved kassereren.

Regnskabet var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Preben gennemgik regnskabets hovedpunkter.
Kassebeholdningen var på daværende tidspunkt på 25.000 kr.
Spørgsmål:

Hvad med at få lavet en snerydnings ordning i vinterhalvåret?
Der blev svaret, at det måske ikke er nødvendigt. F.eks. faldt der næsten ingen sne sidste år.
Er det nødvendigt at få grøfterne opgravet?
Der blev svaret, at det var for at fjerne vandet fra vores veje. Derfor bliver vejen formet så den er højest på midten så vandet kan løbe væk og ud i en af grøfterne.
En grundejer var meget tilfreds efter at grøften i hans nærhed var blevet oprenset. Han havde ikke haft vandproblemer på grunden, selv om der faldt megen regn i vinter.
Regnskabet blev godkendt.

5. Forslag fra grundejere.

   Onsdag den 29. april. 2020
Hej Mogens
Jeg vil gerne fremsætte et forslag om at få lavet nogle ”vejbump” i forbindelse med renoveringen af vore veje i 2020.
Det er lige blevet gjort på Møjen og ville helt sikkert også hjælpe her, hvor der ofte køres alt for stærkt.

M.v.h.
Jacob
Klitmarken 6


Det blev forklaret, at bestyrelsen for et par år siden havde samme tanke.
Derfor blev det undersøgt, hvordan de kunne laves.
Der skal tilladelse fra både kommunen og politiet, og der skal opsættes en skiltning, der viser hvor mange bump der er.
Det vil måske være en fordel at benytte flytbare vejbump. De kan så evt. fjernes i vinter halvåret. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
Det blev nævnt, at der blev kørt alt for stærkt i krydset Nørtvedvej, Rugholm og Møjen. Der kom et forslag om at få malet en hvid midterstribe i vej kurven.

6. Valg til bestyrelsen:

På valg:
Formand:  Mogens H. Christensen
Kasserer: Preben Koefoed
Begge blev genvalg

7. Valg af suppleanter:

1. suppleant: Anne Marie Hjort
2. suppleant: Lars B. Rasmussen
Begge blev genvalgt

8. Valg af revisor:
 
Som revisor blev Gitte Holm genvalgt.

9. Eventuelt:
En vejafmærkningspæl på Sennepsmarken er blevet påkørt.
Den skal evt. udskiftes eller repareres.
Det blev nævnt at afmærkningspælene langs vejgrøften måske også skulle udskiftes.

Mogens takkede Niels for at være dirigent.


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som følgende:

Formand:   Mogens Christensen
Næstformand: Hanne Lundholm
Kasserer:  Preben Koefoed
Sekretær:  Niels O. Winther
Bestyrelsesmedlem:  Bo Kier-Hansen

================================================================

Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 10. juni 2019.
Mødet afholdt hos Hanne Lundholm, Sennepsmarken 6, kl.10.00.


I alt deltog 28 personer i generalforsamlingen.
Mogens bød velkommen.

Referat:

1. Valg af dirigent:
Niels Johansen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet og gav ordet til Mogens.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:
Kan ses under separat afsnit.


3 – 4. Aflæggelse af regnskab og vedtagelse af budget ved kassereren:
Regnskabet var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Det var dog ikke, på det tidspunkt blevet underskrevet af revisoren.
Preben gennemgik regnskabets hovedpunkter.
Det blev oplyst, at der stadig mangler indbetalinger fra 23 grundejere.
Der var spurgt til punktet forsikring.
Preben forklarede, at vi på den måde var dækket ind, hvis vi havde lavet noget forkert, og en eller anden kom til skade.
Der var forslag om at sende kontingentopkrævningen særskilt.
Så var chancen for, at den ikke røg ud sammen med indkaldelsen ikke så stor.
Der var indvending om opstillingen af regnskabet. Det kunne gøres lidt mere professionelt.
Regnskabet blev godkendt.
Preben fortalte videre om budgettet.
Regnskabet og Budgettet, der nu var underskrevet, blev godkendt.

5. Forslag fra grundejere:
Der var indkommet et forslag fra Palle Sørensen, Sennepsmarken 33:
Ændring af vejlaug til grundejerforening.
Forslaget blev oplæst.
Palle forklarede om begrundelsen:
En af beboerne på Sennepsmarken havde opført en bebyggelse, der overskred skellet og fortsatte ud i fællesarealet. Ydermere var der anbragt et tørrestativ for enden af bebyggelsen, også i fællesarealet. For ham var det meget irriterende at sidde at se på det.
Dirigenten Niels, der har været med til at oprette vejlauget for 20 år siden, forklarede, at kommunen var ligeglad med, om det var et vejlaug eller en grundejerforening.
Hanne forklarede, at årsagen til at det blev et vejlaug, skyldes, at vi er to områder.
Det ene område, der strækker sig fra Rugholmen mod stranden, der er under Bratten Grundejerforening, det andet fra Rugholmen og modsatrettet.
Da de to områder har fælles vej, blev det til et vejlaug.
Mogens tog over. Han foreslog at vi skulle tage et møde med de implicerede, og håbede at løse sagen på den måde. Han sluttede med at sige, at bestyrelsen ønsker at fastholde et vejlaug.
Nu var der to muligheder. Enten en afstemning eller at Palle trak forslaget tilbage.
Palle trak sit forslag.

6. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Hanne Lundholm
Bo Kier-Hansen
Niels Ove Winther
Alle blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort
2. suppleant: Lars B. Rasmussen
Begge blev genvalgt.

8. Valg af revisor:
Som revisor blev Gitte Holm genvalgt.

9. Eventuelt:
En grundejer fra Rapsmarken syntes, at vejene støvede alt for meget, og ville ønske, at der kunne gøres noget ved problemet.
Man kunne jo fortsætte med at asfaltere Rugholmen, som han mente havde været bestyrelsens mening fra starten.
Mogens fortalte, at der ikke blev mere asfalteret.
Der blev spurgt, om der var mulighed for at lave chikaner over vejen for at dæmpe hastigheden.
Hanne forklarede, at bestyrelsen havde undersøgt muligheden for at anbringe flytbare chikaner. Det var ikke så ligetil. De skal godkendes af kommunen, og der skal opsættes advarselsskilte. Fordelen med flytbare chikaner er, at de kan fjernes
efter sommertrafikken.
Men kan kunne jo appellere til udlejerne, om at opsætte skilte om at nedsætte hastigheden på vores veje.    

Mogens takkede for det store fremmøde og takkede Niels for at være dirigent.
Mogens ønskede alle en god sommer.============================================================================

Generalforsamling 2. pinsedag, mandag den 21. maj 2018.
Afholdt hos Preben Koefoed, Sennepsmarken 24, kl. 10.00.

I alt deltog 19 personer incl. bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem Bo Kier-Hansen var fraværende.

Referat:

1. Valg af dirigent:
Niels Johansen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.
Niels havde dog denne kommentar:
Jeg vil foreslå, at der på indkaldelsen til generalforsamlingen vil være skrevet datoen for udsendelsen.
Herefter gav han ordet til Mogens.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:
Beretning er vedlagt særskilt.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren:
Preben startede med at sige at der stadig mangler den årlige indbetaling fra 31 grundejere.
Herefter gennemgik Preben regnskabets hovedpunkter.

4. Vedtagelse af budget for 2018:
Budgettet var blevet gennemgået under punkt 3. Overskuddet bliver på ca. 37,000 kr.
Spørgsmål til regnskab og budget:
Da der nu vil være så mange penge i kassen, hvad så med at lave en vejfest for alle grundejerne?
Hanne forklarede, at årsagen til beløbets størrelse skyldes, at bestyrelsen selv har foretaget reparation af vejene. Der er blevet indkøbt asfaltgranulat, som er blevet fordelt i to bunker, der er anbragt ved Sennepsmarken og Rapsmarken. Herefter er alle huller blevet udfyldt både i efteråret og i foråret. Men på et tidspunkt skal en entreprenør igen udbedre vejene, så de får en profil, hvor de er højest på midten, således at vandet kan løbe væk. Derfor skal der nok blive brug for pengene.
Et andet forslag var, at man skulle køre på vejene, som man gør i Norge. Her kører man ikke i de
samme spor, hvor andre har kørt, men ude i siderne.
Herefter blev regnskab og budget godkendt.


5. Forslag fra grundejere.
Den lør. 21. apr. 2018 20.07 skrev Lars Rasmussen
Hej
Tak for indkaldelsen og for jeres bestyrelsesarbejde for Vejlauget.
Vi har et forslag til generalforsamlingen.
Vi foreslår, at de 3-4 hovedgrøfter, der ligger i lokalplan 90-1 område, og som skal lede vand ud i Rugholm å renses op og efterfølgende renses op efter behov. Evt. ved en årlig gennemgang.
Vi har selv forestået oprensningen af den ene hovedgrøft, men da grøfterne ligger på fællesarealer jf. lokal plan nr.90-1, mener vi, det må være en fælles opgave at sikre, at grøfterne fungerer.
Vi bistår gerne med indhentning af tilbud på oprensning af de omtalte grøfter.
Det er muligt, at vi, som ligger først for og lavest i området, har problemet tættest på, men hvis ikke grøfterne vedligeholdes, vil problemet i fremtiden ikke kun være hos os men også hos naboerne.
Derudover er vi interesseret i at høre nærmere om, hvad det er, der er blevet drøftet omkring grøfter, som har været på agendaen på de seneste bestyrelsesmøder.
Vi synes ikke lige, vi kan finde formandens beretning i de vedhæftede filer, som skrevet i mailen – men den bliver måske først præsenteret på generalforsamlingen jf. dagsordenen?
Med venlig hilsen
Lars Brovn Rasmussen
Sennepsmarken 11

Mogens spurgte, hvilke hovedgrøfter i området Lars mente.
Lars forklarede, at det var grøfterne fra Sennepsmarken og de to grøfter fra Rapsmarken over til Rugholm å.
Der var et spørgsmål om oprensning af det rør, der går fra grøften på Sennepsmarken over til den grøft der ender i åen. Niels forklarede, at det rør førhen er blevet gennemspulet efter behov. Hanne mente, at det sidst var blevet gennemspulet for 3 år siden.
En grundejer havde også en grøft, der var groet til.
Mogens forklarede, at kommunen har bedt om at få den grøft, der går i skellet mellem vores og Bratten Grundejerforenings område oprenset. Vi er blevet kontaktet af Bratten Grundejerforening, der har spurgt, om vi vil dele regningen med dem for oprensningen i det fælles område. Det accepterede vi. Oprensningen er fuldført.
Det blev forklaret, at grøfter skal have en bestemt facon. Kanterne må ikke være for stejle, da de ellers vil skride ned.  
Vi vil fremover med passende mellemrum gennemse hovedgrøfterne, og se på deres tilstand.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Formand:  Mogens H. Christensen
Kasserer: Preben Koefoed
Begge blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Hansen
2. suppleant: Claudi Bradsted Sørensen

1. suppleant blev genvalgt.
2. suppleant blev erstattet af Lars B. Rasmussen.


8. Valg af revisor:
Gitte holm blev genvalgt.

9. Eventuelt:
Hanne forklarede, at det var hende, der havde skrevet forkert på indkaldelsen til generalforsamlingen. I stedet for at skrive ”formandens beretning vedlagt”, skulle der have stået, ”dagsordenen vedlagt”.

Der var et spørgsmål om at lægge en tegning af grøfterne ind på hjemmesiden. Der blev svaret, at det er en mulighed.

En beboer på Sennepsmarken fortalte, at han efter flere rykkere havde fået kommunen til at udskifte et skilt, der viste de forkerte numre på en af sidevejene.

En anden beboer på Sennepsmarken fortalte, at der var forsvundet en del brænde fra deres hus i vinter. Han genfandt noget af brændet og flyttede det tilbage. Det viste sig, at det var nogle nordmænd, der havde taget det. De boede i et hus i nærheden.

Herefter takkede Mogens for fremmødet, og takkede Niels for at være dirigent.

===============================================================

Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 5. juni 2017.
Afholdt hos Niels Ove Winther, Rapsmarken 14, kl.10.00.

I alt deltog 16 personer i generalforsamlingen.
Hanne bød velkommen.

Referat:

1. Valg af dirigent:
Niels Johansen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet og gav ordet til Hanne.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:

Hanne fortalte i korte træk, hvad der var sket i årets løb.
I år var det den 18. generalforsamling.
Der har været indkaldt til 3 bestyrelsesmøder i år.
Bestyrelsen har været ude med skovl og trillebør, for at fylde asfaltgranulat i hullerne på vejene.
Der er opsat 3 stolper for at beskytte rabatten i svinget Rugholm – Sennepsmarken.
Hvis der er behov for flere har vi 3 stolper på lager.
Asfalteringen af vejen er indtil videre stoppet.
Holmen anlæg blev i år valgt til at vedligeholde vejene med asfaltgranulat.
Opfyldning af stierne mellem Rapsmarken og Sennepsmarken samt Sennepsmarken og Nørtvedvej er sat i bero p.g.a. prisen.
Der er blevet opsat 40 km hastighedsskilt på Nørtvedvej samt advarselsskilte ved Rugmarken og Møjen.                                                               
Der blev opfordret til at beskære bevoksningen langs vejen, deriblandt Hybenroser.
Samtidig blev der opfordret til, at der er plads til alt husholdningens affald i grundens affaldspose eller container. Hvis affaldsposer står frit, vil de blive spredt i området af katte og andre dyr.
Hanne takkede bestyrelsen for dens arbejde.
Spørgsmål?
Der blev spurgt til de sorte slanger, der har været anbragt tværs over Nørtvedvej.
Niels svarede, at det var en trafiktælling de kommunale vejmyndigheder havde foretaget.
Herefter blev beretningen godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren:

Regnskabet var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Preben gennemgik regnskabets hovedpunkter.
Det blev oplyst, at der stadig mangler indbetalinger fra 28 grundejere. Preben er begyndt at ringe til skyldnerne for at få pengene indkrævet
Preben forklarede, at punktet ”FI-kreditabonnement” er en afgift, som banken er begyndt at opkræve. Det var måske en ide med et bankskifte.
Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget for 2017.
Budgettet, der er vist sammen med regnskabet, blev gennemgået.
Der er blevet afsat 2.000,00 kr. til en evt. oprensning af grøfterne.
Budgettet blev godtaget.

5. Forslag fra grundejere:

Ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Hanne Lundholm
Bo Kier-Hansen
Niels Ove Winther
Alle blev genvalgt

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Nielsen, modtog genvalg.
2. suppleant: Claudi Bradsted Sørensen, blev nyvalgt.

8. Valg af revisor:  
Som revisor blev Gitte Holm genvalgt.

9. Eventuelt:
Sven Melgaard fra Sennepsmarken 8 har tilmeldt sig ”Nabohjælp”.
Han havde fået tilsendt nogle Nabohjælpfoldere og tilmeldningsblanketter,  som blev omdelt til de fremmødte.
Som bruger af ”nabohjælp.dk” kan man oprette et netværk med betroede naboer.
Hvis man ikke er hjemme i en periode, giver man sit netværk besked om det tidsrum, hvor man ikke er hjemme. Naboerne vil så holde øje med huset og evt. tømme postkassen og fylde noget i affaldsposen. Hvis man har tilmeldt sig Nabohjælp, vil man få tilsendt klistermærker til at sætte på postkassen og huset som viser, at her vogter naboerne.
Sven vil kontakte TrygFonden, som står for Nabohjælp, for at få tilsendt foldere og blanketter, som han vil omdele i området.
Der blev spurgt, om der var nogen af de fremmødte der manglede en forsendelse, der evt. var bestilt på nettet. Jens Henrik Eriksen havde fået tilsendt et apparat, som han ikke havde bestilt. Det viste sig at Preben kendte en, der manglede genstanden. Preben vil få den leveret.
Sven Melgaard fortalt, at han prøvede at vedligeholde grøfterne på Sennepsmarken. Han fortalte, at efter at fortsættelsen af grøften med åen var blevet oprenset af landmanden, havde der ikke været de store problemer.

Da der ikke var flere spørgsmål, afsluttede Hanne mødet. Hanne takkede for fremmødet og Niels for at være dirigent.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som følgende:

Formand:   Mogens Heslop Christensen
Næstformand: Hanne Lundholm
Kasserer:  Preben Koefoed
Sekretær:  Niels O. Winther
Bestyrelsesmedlem:  Bo Kier-Hansen


=================================================================

Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 16. maj 2016.
Afholdt hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18, kl.10.00.

 I alt deltog 21 personer i generalforsamlingen.
 Hanne bød velkommen. En særlig velkomst til den nye ejer af Rugholmen 2.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Jørgen Pedersen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet og gav ordet til Hanne.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:

Hanne fortalte i korte træk, hvad der var sket i årets løb.
Formandens beretning er vedlagt.

Spørgsmål til beretningen:
Hvordan får man fat i skiltet nabohjælp. Nabohjælp er noget Tryg Fonden står for.
Hvis en gruppe naboer går sammen om Nabohjælp, skal de henvende sig til Tryg Fonden. Herefter
vil der blive tilsendt klistermærker til anbringelse på Postkasse   
og døre til huset. Hvis et større område har indgået nabohjælp, kan man få opsat
et vejskilt med teksten ”NABOHJÆLP” på en stander ved indkørslen til området.
Kontakt til Tryg Fonden: nabohjaelp@dkr.dk og www.nabohjælp.dk.
Fremtidig asfaltering? Når vi har penge nok, er det tænkt at vejkrydset Sennepsmarken, Klitmarken
og Rugholm skal asfalteres.      
Fordel med asfalt? Det vil være lettere at rydde vejen for sne og intet støv.
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren:
Regnskabet var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Preben gennemgik regnskabets hovedpunkter.
Det blev oplyst, at der stadigt mangler indbetalinger fra 37 grundejere.
Preben forklarede, at der i øjeblikket mangler ca. 12.000,- kr. i kassen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget for 2016:
Budgettet, der er vist sammen med regnskabet, blev gennemgået.
Budgettet blev godtaget.

5. Forslag fra grundejere:
 Ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Kasserer:  Preben Koefoed.  
Bestyrelsesmedlem: Niels E. Johansen.

 Preben blev genvalgt.
Niels ønskede ikke genvalg.
Mogens Christensen Klitmarken 1, blev nyt medlem af bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Nielsen, modtog genvalg.
2. suppleant: Jørgen Pedersen, modtog genvalg.

8. Valg af revisor:
 
Som revisor blev Gitte Holm genvalgt.

9. Eventuelt:
Der var forslag om nyt tidspunkt for indbetaling af kontingent. F.eks. 1 januar.
Andet forslag f. eks 1. april.
Rykkergebyr bør sættes op fra 50,- kr. til 100,- kr. Da portoen er steget til 20,- kr.

 Hanne afsluttede generalforsamlingen og takkede Jørgen for at være dirigent.
 Samtidig blev Mogens budt velkommen i bestyrelsen.
 Niels blev takket for sin indsats i bestyrelsen, og vi håber, at vi fremover kan trækkes på ham som
 konsulent.      
 Hanne syntes, at det var hyggeligt at hilse på de fremmødte medlemmer og ønskede alle en god      
 pinse.
 Herefter konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

 Formand:   Hanne Lundholm
 Næstformand: Bo Kier-Hansen
 Kasserer:  Preben Koefoed
 Sekretær:  Niels O. Winther
 Bestyrelsesmedlem:  Mogens Christensen.

============================================================================Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 25. maj 2015.
Afholdt hos Niels Johansen, Sennepsmarken 27, kl.10.00.

I alt deltog 24 personer i generalforsamlingen.
Hanne bød velkommen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Jørgen Pedersen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet og gav ordet til Hanne..

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:

Hanne fortalte i korte træk, hvad der var sket i årets løb.
Formandens beretning er vedlagt i et andet afsnit.

Spørgsmål til beretningen:
En grundejer kom med bemærkninger om Bratten Grundejerforenings udsendelse af opkrævninger til de grundejere, der ikke er medlem af foreningen.
Det han var mest irriteret over, var rykkerne for manglende betalinger.
Der blev spurgt til rørforbindelsen fra grøfterne på Sennepsmarken og ud til den grøft, der fører vandet ud i Rugholm Å.
Var det en ide at udskifte røret med et, med en større diameter?
Der blev svaret, at det var bedre at fjerne røret og grave en grøft i stedet.
I første omgang har vi fået røret renset ved en gennemskylning. Vi er opmærksomme på problemet og holder øje med vandgennemstrømningen.
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren:
Regnskabet var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Preben gennemgik regnskabets hovedpunkter.
Det blev oplyst, at der stadigt mangler indbetalinger fra 29 grundejere.
Spørgsmål til regnskabet:
Der blev spurgt til et punkt under udgifter.
Datoen for beholdningen var noget uklar. I datoen var der kun angivet et halvt firtal.
Der skulle have stået: Beholdningen pr. 31-12-2014 kr. 28.890,99
Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget:
Budgettet, der er vist sammen med regnskabet, blev gennemgået.
Budgettet blev godtaget.

5. Forslag fra grundejere:
De ændringsforslag til vedtægterne der er kommet bestyrelsen rettidigt i hænde, er blevet medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslagsstilleren begrundede årsagen til de enkelte forslag.
Efter en del diskussioner kom forslagene til afstemning.

§ 4 Medlemmernes forhold til foreningen:
Stk. 12.  Hvert medlem pålægges at oplyse en e-mailadressse, til hvilken alle skrivelser fra foreningen sendes eller at betale et passende gebyr for hver fysisk tilsendt skrivelse.
Dette forslag blev nedstemt.

§ 5. Foreningens ledelse og administration:

Stk. 4.     Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel
               ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten
               anførte adresse eller på e-mail.

Dette forslag blev godtaget.

Stk. 6a. Eventuelt indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal meddeles medlemmer,
              der ifølge medlemslisten har en e-mailadresse senest 1 uge inden generalforsamlingen.

eller
Stk. 6a. Eventuelt indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal meddeles hvert    
              enkelt medlem på e-mail eller på brev under den i medlemslisten anførte adresse
              senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Begge forslag blev nedstemt.

Alternativt forslag 2:
Stk. 6.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
               i hænde senest 3 uger før.
Indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal
               fremgå af indkaldelsen.
Dette forslag blev nedstemt.

Forslag der er kommet bestyrelsen i hænde efter udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen, kan ses på hjemmesiden, www.Rugholmvejlaug.dk.
Men disse forslag kan først vedtages af generalforsamlingen efterfølgende år.

6. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Formand:           Hanne Lundholm.  
Næstformand:   Bo Kier-Hansen.
Sekretær:          Niels Ove Winther.

Alle blev genvalgt
  
7. Valg af suppleanter:
1. suppleant:      Kim Overgaard       Modtog ikke genvalg
2. suppleant:      Jørgen Pedersen

Som 1. suppleant blev Anne Marie Hjort Nielsen nyvalgt.
Som 2. suppleant blev Jørgen Pedersen genvalgt.

8. Valg af revisor:
 
Som revisor blev Gitte Holm genvalgt

9. Eventuelt:
Spørgsmål: Er det muligt at få fjernet Hybenroserne langs Rugholmen?
Hanne forklarede, at grundejerne langs med vejene, skal fjerne den bevoksning, der er til gene for trafikken. Vi har før haft kontakt til kommunen, Park og Vej, der kommer og fjerner den uønskede bevoksning på grundejerens bekostning.
Hanne vil se på sagen.
Spørgsmål: Kan det forkert anbragte nr. skilt, der er anbragt på Sennepsmarken 17 ændres?
Hanne forklarede, at årsagen til at skiltet ikke viste rigtigt var, at grundejeren havde flyttet sin indkørsel. Hanne vil undersøge, om det kan ændres.
Spørgsmål: Er der mulighed for af få opsat nogle flere markeringspæle langs grøften på Sennepsmarken.
Vi vil se, om det er muligt at få lavet nogle flere pæle eller flytte nogle af de bestående. Vi skal dog være opmærksom på, at der ligger fibernet i jorden, hvor de skal placeres.

Grundejerne blev opfordret til selv at fylde de huller, der evt. vil fremkomme, med det asfaltgranulat der ligger i vejsiden.

Herefter afsluttede Hanne generalforsamlingen og takkede for husly og alle de nye input.
Alle de fremmødte blev ønsket en god sommer

===========================================================================

   


                   
Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014

Generalforsamlingen blev afholdt hos Niels Ove Winther, Rapsmarken 14, kl.10.
Ialt deltog 21 personer i generalforsamlingen.  
Hanne bød velkommen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Niels Johansen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og gennemgik dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:
Hanne fortalte i korte træk, hvad der var sket i årets løb.
Der blev spurgt om forslag til hjemmesidens indhold.
Ændringen af husnumrene på vejstanderne er endnu ikke foretaget, men skulle være på vej videre i kommunens system.
Vejene er i år blevet renoveret af Bangsminde Maskinstation, som ny entreprenør. Maskinstationen har en maskine, der kan skrabe vejbelægningen fra vejkanten mod midten af vejen. Det bevirker, at der ikke ligger løs belægning til gene for cyklister. Det blev også konstateret, at der i år var tilstrækkelig belægning i bunden af stikvejene.
Hanne opfordrede grundejerne til at slå græsrabatterne langs vejen.
Der er blevet fældet mange træer i området, som nu føles mere luftigt. Det er jo ikke en skov, men et strandområde, vi bor i.
Hanne rettede en tak til den afgåede kasserer Ilse Madsen for hendes arbejde i bestyrelsen. Hun har igennem 30 år opkrævet betaling for vejenes vedligeholdelse.
Der var også en tak til Henrik Holm for snerydningen i vinterhalvåret.
Desværre er der blevet sendt en del rykkere ud til medlemmer, der ikke har indbetalt kontingentet rettidigt.
Der mangler stadig oplysning om en del af grundejernes e-mail adresser.
Spørgsmål til beretningen:
Hvor mange rykkere bliver der sendt ud?
Hanne svarede, at der er blevet sendt ca. 10 rykkere ud, og mange af dem er gengangere fra de andre år.
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab ved Preben Kofoed:
Regnskabet var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Preben gennemgik regnskabets hovedpunkter.
Der blev spurgt om der var spørgsmål til regnskabet..
Der var ingen spørgsmål.
Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget:
Budgettet er vist sammen med regnskabet. Ved sammenligning kan det ses, at udgifterne til næste år forventes at blive kr.6000 større.
En af årsagerne er, at vores nye entreprenør skal have mere for arbejdet.
Spørgsmål:
Hvor mange gange om året skal vejene renoveres?
Der blev svaret, at det er afhængigt af vejret. Det er regnen, der er skyld i at hullerne opstår.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag:
Der var ingen.

6. Valg til bestyrelsen:
Ilse Madsen og Preben Kofoed var på valg.
Ilse ønskede ikke genvalg.
Preben blev genvalgt.
Blandt de fremmødte blev der spurgt, om der var nogen, der havde lyst til at være Ilses afløser.
Der var ingen svar på spørgsmålet. Derfor blev Niels Johansen foreslået. En af de fremmødte mente, at det var en god ide, at en fastboende kom i bestyrelsen.
Niels modtog valget.

7. Valg af suppleanter:
Kim Overgaard, Sennepsmarken 29, blev genvalgt til 1. suppleant.
Jørgen Pedersen, Sennepsmarken 2, blev nyvalgt 2.suppleant.

8. Valg af revisor:
Gitte Holm, Rapsmarken 10, blev genvalgt som revisor.

9. Ændringer af vedtægter:
Forslaget til ændringer af vedtægterne blev vedtaget.

10. Evt.
Der var spørgsmål til bedste internet forbindelse. Der var flere løsningsforslag fra forskellige udbydere.  
Der var spørgsmål til græsslånings hjælp. Måske en ide med et forslag på hjemmesiden.
Spørgsmål om tidspunkt for græsslåning og brug af motorsav. Der er ingen regler for dette, men det blev henstillet til at vise hensyn.
Et spørgsmål om ændringen af tidspunktet for udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen. Således at tidspunktet for indkaldelsen lå ca. en uge før sidste frist for forslag, der ønskes behandlet.
Der blev svaret, at tidspunktet for generalforsamlingen var kendt, da det altid er 2. Pinsedag.
En tak til Preben for pæle til afskærmning af grøften på Sennepsmarken.

Hanne afsluttede og undskyldte, at indkaldelsen til generalforsamlingen i år desværre var udsendt i sidste øjeblik.
Det næste der skal foretages er oprensning af grøfter. Det blev forklaret, at grøfterne helst skal ligge dybere end afløbsrøret. Derved undgås en tilstopning. En åben grøft er den bedste løsning til afvanding.
Vedtægterne bliver ændret og udsendt pr. e-mail.
Hanne takkede for fremmødet.


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

Formand:  Hanne Lundholm
Næstformand: Bo Kier-Hansen
Kasserer:  Preben Kofoed
Sekretær:  Niels Ove Winther
Bestyrelsesmedlem: Niels E. Johansen

___________________________________________________________________


                   
Generalforsamling den 20. maj 2. pinsedag 2013

Generalforsamlingen blev afholdt hos Preben Koefoed, Sennepsmarken 24, kl.10.
Ialt deltog 20 personer i generalforsamlingen.  
Hanne bød velkommen.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent:
       Niels Johansen blev valgt til dirigent.
       Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

2.    Bestyrelsens beretning ved formanden:
       Hanne fortalte i korte træk, hvad der var sket i årets løb.
       Antennemasten, der bl.a. skal dække vores område, er stadig under plan-
       lægning.
       Området med containere ved Nørtvedvej er blevet repareret.
       AVØ er stoppet med at afhente grene og træaffald.
       Der er blevet skrevet et læserbrev til avisen, som ingen har kommenteret  på.
       Forsyningsudvalget har besluttet at renovering af private veje
       er konkurrenceforvridende. Derfor er det sidste gang, at kommunen
       foretager det for os.
       Næste gang skal vi ud at hente tilbud fra andre leverandører.  
       Der blev anmodet om, at græsrabatterne blev slået, og der blev ryddet op  
       langs vejene.
       Ved de to stikveje på Rugholm, er der problemer med for store træer
       langs vejen.
       Grøfterne langs Sennepsmarken stod på et tidspunkt fulde af vand.
       Det skyltes, at rørforbindelsen til Rugholm Å var stoppet. Røret er blevet  
       skyllet igennem, og der bliver anbragt en si i forbindelsesrøret til åen.
       Flere tunge biler har været for tæt på grøfterne. Det har bevirket, at nogle
       af grøfterne er trykkket sammen. For at undgå det, kunne der måske  
       anbringes en afskærmning, bestående af nogle stolper langs grøfterne.
       Ved indkørslen til stikvejene er der blevet anbragt standere med husnumre.
       Nogle numre viser sig at være forkerte. Det vil blive ændret.
       Hastigheden på vejene er stadig for høj. Vi vil forsøge at få hastigheden  
       ned, ved at anbringe et skilt med ”Legende børn”, ved indkørslen til  
       området.
      ”Nabohjælp” er måske en ide, for at undgå indbrud eller for at få et indbrud
       opdaget. Hvis der bliver oprettet ”Nabohjælp”, er der mulighed for en fælles  
       skiltning for området.
       Hanne afsluttede beretningen med at takke bestyrelsen og grundejerne
       for fremmødet.

       Spørgsmål til beretningen.
       Dirigenten spurgte, om der var stemning for skiltning med ”Legende børn”.
       Der var tilslutning til skiltningen.
       Muligheder for en dæmpning af hastigheden på vejene blev diskuteret.
       Det blev lagt ud til bestyrelsen at finde en god løsning.
       Nabohjælpen skal foretags af de beboere, der er på stedet. I øjeblikket er  
       der 11-12 fastboende i området. Hjælpen kan foretags ved en inspektion af  
       de huse, der er ubeboede. Det er op til hver enkelt husejer at tilmelde sig  
       ordningen.
       Flere har problemer med antennesignalet. Nogle havde den erfaring, at  
       kablerne og tilslutningsdelene, skal være tilpasset de nye signaler.
       Beretningen blev godkendt.

3.    Aflæggelse af regnskab ved kassereren:
       Der blev spurgt om spørgsmål til det omdelte regnskab.
       Der var ingen spørgsmål.
       Regnskabet blev godkendt.

4.    Vedtagelse af budget:
       En grundejer spurgte, om det ikke var nødvendigt at sætte kontingentet op.
       Ifølge budgettet vil kassen være tom efter årets udløb.
       Der blev svaret, at det var p.g.a. afstemningen af indtægter og udgifter,
       at kassebeholdningen viste nul ved årets udgang.
       Budgettet blev godkendt.

5.    Indkomne forslag:
       Der var et forslag om at sponsere en reklame for vores forening hos  
       Bratten Købmand. Der ville blive opsat en plade med foreningens navn, mod at
       betale kr. 2000,00.
       Ifølge vejlaugets vedtægter § 3. Foreningens formål og opgaver, er det  
       ikke muligt at yde penge til et sponsorat.

6.     Valg til bestyrelsen:
        Hanne Lundholm, Bo Kier-Hansen og Niels O. Winther blev genvalgt.

7.    Valg af suppleanter:
       Kim Overgaard blev valgt til 1. suppleant, og Niels Johansen til 2.suppleant.

8.     Valg af revisor:
        Gitte Holm blev genvalgt.

9.     Evt.
        Der var en henstilling fra en grundejer om at undgå at slå græs efter kl 18.
        Der var tilslutning til at oprette en hjemmeside: www.rugholmvejlaug.dk

        Herefter takkede formanden for fremmødet og ønskede god sommer

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu