Rugholm Vejlaug

Gå til indhold

Hoved menu

Referat

Generalforsamling

Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 10. juni 2019.
Mødet afholdt hos Hanne Lundholm, Sennepsmarken 6, kl.10.00.


I alt deltog 28 personer i generalforsamlingen.
Mogens bød velkommen.

Referat:

1. Valg af dirigent:
Niels Johansen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet og gav ordet til Mogens.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:
Kan ses under separat afsnit.


3 – 4. Aflæggelse af regnskab og vedtagelse af budget ved kassereren:
Regnskabet var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Det var dog ikke, på det tidspunkt blevet underskrevet af revisoren.
Preben gennemgik regnskabets hovedpunkter.
Det blev oplyst, at der stadig mangler indbetalinger fra 23 grundejere.
Der var spurgt til punktet forsikring.
Preben forklarede, at vi på den måde var dækket ind, hvis vi havde lavet noget forkert, og en eller anden kom til skade.
Der var forslag om at sende kontingentopkrævningen særskilt.
Så var chancen for, at den ikke røg ud sammen med indkaldelsen ikke så stor.
Der var indvending om opstillingen af regnskabet. Det kunne gøres lidt mere professionelt.
Regnskabet blev godkendt.
Preben fortalte videre om budgettet.
Regnskabet og Budgettet, der nu var underskrevet, blev godkendt.

5. Forslag fra grundejere:
Der var indkommet et forslag fra Palle Sørensen, Sennepsmarken 33:
Ændring af vejlaug til grundejerforening.
Forslaget blev oplæst.
Palle forklarede om begrundelsen:
En af beboerne på Sennepsmarken havde opført en bebyggelse, der overskred skellet og fortsatte ud i fællesarealet. Ydermere var der anbragt et tørrestativ for enden af bebyggelsen, også i fællesarealet. For ham var det meget irriterende at sidde at se på det.
Dirigenten Niels, der har været med til at oprette vejlauget for 20 år siden, forklarede, at kommunen var ligeglad med, om det var et vejlaug eller en grundejerforening.
Hanne forklarede, at årsagen til at det blev et vejlaug, skyldes, at vi er to områder.
Det ene område, der strækker sig fra Rugholmen mod stranden, der er under Bratten Grundejerforening, det andet fra Rugholmen og modsatrettet.
Da de to områder har fælles vej, blev det til et vejlaug.
Mogens tog over. Han foreslog at vi skulle tage et møde med de implicerede, og håbede at løse sagen på den måde. Han sluttede med at sige, at bestyrelsen ønsker at fastholde et vejlaug.
Nu var der to muligheder. Enten en afstemning eller at Palle trak forslaget tilbage.
Palle trak sit forslag.

6. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Hanne Lundholm
Bo Kier-Hansen
Niels Ove Winther
Alle blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort
2. suppleant: Lars B. Rasmussen
Begge blev genvalgt.

8. Valg af revisor:
Som revisor blev Gitte Holm genvalgt.

9. Eventuelt:
En grundejer fra Rapsmarken syntes, at vejene støvede alt for meget, og ville ønske, at der kunne gøres noget ved problemet.
Man kunne jo fortsætte med at asfaltere Rugholmen, som han mente havde været bestyrelsens mening fra starten.
Mogens fortalte, at der ikke blev mere asfalteret.
Der blev spurgt, om der var mulighed for at lave chikaner over vejen for at dæmpe hastigheden.
Hanne forklarede, at bestyrelsen havde undersøgt muligheden for at anbringe flytbare chikaner. Det var ikke så ligetil. De skal godkendes af kommunen, og der skal opsættes advarselsskilte. Fordelen med flytbare chikaner er, at de kan fjernes
efter sommertrafikken.
Men kan kunne jo appellere til udlejerne, om at opsætte skilte om at nedsætte hastigheden på vores veje.    

Mogens takkede for det store fremmøde og takkede Niels for at være dirigent.
Mogens ønskede alle en god sommer.============================================================================

Generalforsamling 2. pinsedag, mandag den 21. maj 2018.
Afholdt hos Preben Koefoed, Sennepsmarken 24, kl. 10.00.

I alt deltog 19 personer incl. bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem Bo Kier-Hansen var fraværende.

Referat:

1. Valg af dirigent:
Niels Johansen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.
Niels havde dog denne kommentar:
Jeg vil foreslå, at der på indkaldelsen til generalforsamlingen vil være skrevet datoen for udsendelsen.
Herefter gav han ordet til Mogens.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:
Beretning er vedlagt særskilt.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren:
Preben startede med at sige at der stadig mangler den årlige indbetaling fra 31 grundejere.
Herefter gennemgik Preben regnskabets hovedpunkter.

4. Vedtagelse af budget for 2018:
Budgettet var blevet gennemgået under punkt 3. Overskuddet bliver på ca. 37,000 kr.
Spørgsmål til regnskab og budget:
Da der nu vil være så mange penge i kassen, hvad så med at lave en vejfest for alle grundejerne?
Hanne forklarede, at årsagen til beløbets størrelse skyldes, at bestyrelsen selv har foretaget reparation af vejene. Der er blevet indkøbt asfaltgranulat, som er blevet fordelt i to bunker, der er anbragt ved Sennepsmarken og Rapsmarken. Herefter er alle huller blevet udfyldt både i efteråret og i foråret. Men på et tidspunkt skal en entreprenør igen udbedre vejene, så de får en profil, hvor de er højest på midten, således at vandet kan løbe væk. Derfor skal der nok blive brug for pengene.
Et andet forslag var, at man skulle køre på vejene, som man gør i Norge. Her kører man ikke i de
samme spor, hvor andre har kørt, men ude i siderne.
Herefter blev regnskab og budget godkendt.


5. Forslag fra grundejere.
Den lør. 21. apr. 2018 20.07 skrev Lars Rasmussen
Hej
Tak for indkaldelsen og for jeres bestyrelsesarbejde for Vejlauget.
Vi har et forslag til generalforsamlingen.
Vi foreslår, at de 3-4 hovedgrøfter, der ligger i lokalplan 90-1 område, og som skal lede vand ud i Rugholm å renses op og efterfølgende renses op efter behov. Evt. ved en årlig gennemgang.
Vi har selv forestået oprensningen af den ene hovedgrøft, men da grøfterne ligger på fællesarealer jf. lokal plan nr.90-1, mener vi, det må være en fælles opgave at sikre, at grøfterne fungerer.
Vi bistår gerne med indhentning af tilbud på oprensning af de omtalte grøfter.
Det er muligt, at vi, som ligger først for og lavest i området, har problemet tættest på, men hvis ikke grøfterne vedligeholdes, vil problemet i fremtiden ikke kun være hos os men også hos naboerne.
Derudover er vi interesseret i at høre nærmere om, hvad det er, der er blevet drøftet omkring grøfter, som har været på agendaen på de seneste bestyrelsesmøder.
Vi synes ikke lige, vi kan finde formandens beretning i de vedhæftede filer, som skrevet i mailen – men den bliver måske først præsenteret på generalforsamlingen jf. dagsordenen?
Med venlig hilsen
Lars Brovn Rasmussen
Sennepsmarken 11

Mogens spurgte, hvilke hovedgrøfter i området Lars mente.
Lars forklarede, at det var grøfterne fra Sennepsmarken og de to grøfter fra Rapsmarken over til Rugholm å.
Der var et spørgsmål om oprensning af det rør, der går fra grøften på Sennepsmarken over til den grøft der ender i åen. Niels forklarede, at det rør førhen er blevet gennemspulet efter behov. Hanne mente, at det sidst var blevet gennemspulet for 3 år siden.
En grundejer havde også en grøft, der var groet til.
Mogens forklarede, at kommunen har bedt om at få den grøft, der går i skellet mellem vores og Bratten Grundejerforenings område oprenset. Vi er blevet kontaktet af Bratten Grundejerforening, der har spurgt, om vi vil dele regningen med dem for oprensningen i det fælles område. Det accepterede vi. Oprensningen er fuldført.
Det blev forklaret, at grøfter skal have en bestemt facon. Kanterne må ikke være for stejle, da de ellers vil skride ned.  
Vi vil fremover med passende mellemrum gennemse hovedgrøfterne, og se på deres tilstand.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Formand:  Mogens H. Christensen
Kasserer: Preben Koefoed
Begge blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Hansen
2. suppleant: Claudi Bradsted Sørensen

1. suppleant blev genvalgt.
2. suppleant blev erstattet af Lars B. Rasmussen.


8. Valg af revisor:
Gitte holm blev genvalgt.

9. Eventuelt:
Hanne forklarede, at det var hende, der havde skrevet forkert på indkaldelsen til generalforsamlingen. I stedet for at skrive ”formandens beretning vedlagt”, skulle der have stået, ”dagsordenen vedlagt”.

Der var et spørgsmål om at lægge en tegning af grøfterne ind på hjemmesiden. Der blev svaret, at det er en mulighed.

En beboer på Sennepsmarken fortalte, at han efter flere rykkere havde fået kommunen til at udskifte et skilt, der viste de forkerte numre på en af sidevejene.

En anden beboer på Sennepsmarken fortalte, at der var forsvundet en del brænde fra deres hus i vinter. Han genfandt noget af brændet og flyttede det tilbage. Det viste sig, at det var nogle nordmænd, der havde taget det. De boede i et hus i nærheden.

Herefter takkede Mogens for fremmødet, og takkede Niels for at være dirigent.

===============================================================

Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 5. juni 2017.
Afholdt hos Niels Ove Winther, Rapsmarken 14, kl.10.00.

I alt deltog 16 personer i generalforsamlingen.
Hanne bød velkommen.

Referat:

1. Valg af dirigent:
Niels Johansen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet og gav ordet til Hanne.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:

Hanne fortalte i korte træk, hvad der var sket i årets løb.
I år var det den 18. generalforsamling.
Der har været indkaldt til 3 bestyrelsesmøder i år.
Bestyrelsen har været ude med skovl og trillebør, for at fylde asfaltgranulat i hullerne på vejene.
Der er opsat 3 stolper for at beskytte rabatten i svinget Rugholm – Sennepsmarken.
Hvis der er behov for flere har vi 3 stolper på lager.
Asfalteringen af vejen er indtil videre stoppet.
Holmen anlæg blev i år valgt til at vedligeholde vejene med asfaltgranulat.
Opfyldning af stierne mellem Rapsmarken og Sennepsmarken samt Sennepsmarken og Nørtvedvej er sat i bero p.g.a. prisen.
Der er blevet opsat 40 km hastighedsskilt på Nørtvedvej samt advarselsskilte ved Rugmarken og Møjen.                                                               
Der blev opfordret til at beskære bevoksningen langs vejen, deriblandt Hybenroser.
Samtidig blev der opfordret til, at der er plads til alt husholdningens affald i grundens affaldspose eller container. Hvis affaldsposer står frit, vil de blive spredt i området af katte og andre dyr.
Hanne takkede bestyrelsen for dens arbejde.
Spørgsmål?
Der blev spurgt til de sorte slanger, der har været anbragt tværs over Nørtvedvej.
Niels svarede, at det var en trafiktælling de kommunale vejmyndigheder havde foretaget.
Herefter blev beretningen godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren:

Regnskabet var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Preben gennemgik regnskabets hovedpunkter.
Det blev oplyst, at der stadig mangler indbetalinger fra 28 grundejere. Preben er begyndt at ringe til skyldnerne for at få pengene indkrævet
Preben forklarede, at punktet ”FI-kreditabonnement” er en afgift, som banken er begyndt at opkræve. Det var måske en ide med et bankskifte.
Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget for 2017.
Budgettet, der er vist sammen med regnskabet, blev gennemgået.
Der er blevet afsat 2.000,00 kr. til en evt. oprensning af grøfterne.
Budgettet blev godtaget.

5. Forslag fra grundejere:

Ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Hanne Lundholm
Bo Kier-Hansen
Niels Ove Winther
Alle blev genvalgt

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Nielsen, modtog genvalg.
2. suppleant: Claudi Bradsted Sørensen, blev nyvalgt.

8. Valg af revisor:  
Som revisor blev Gitte Holm genvalgt.

9. Eventuelt:
Sven Melgaard fra Sennepsmarken 8 har tilmeldt sig ”Nabohjælp”.
Han havde fået tilsendt nogle Nabohjælpfoldere og tilmeldningsblanketter,  som blev omdelt til de fremmødte.
Som bruger af ”nabohjælp.dk” kan man oprette et netværk med betroede naboer.
Hvis man ikke er hjemme i en periode, giver man sit netværk besked om det tidsrum, hvor man ikke er hjemme. Naboerne vil så holde øje med huset og evt. tømme postkassen og fylde noget i affaldsposen. Hvis man har tilmeldt sig Nabohjælp, vil man få tilsendt klistermærker til at sætte på postkassen og huset som viser, at her vogter naboerne.
Sven vil kontakte TrygFonden, som står for Nabohjælp, for at få tilsendt foldere og blanketter, som han vil omdele i området.
Der blev spurgt, om der var nogen af de fremmødte der manglede en forsendelse, der evt. var bestilt på nettet. Jens Henrik Eriksen havde fået tilsendt et apparat, som han ikke havde bestilt. Det viste sig at Preben kendte en, der manglede genstanden. Preben vil få den leveret.
Sven Melgaard fortalt, at han prøvede at vedligeholde grøfterne på Sennepsmarken. Han fortalte, at efter at fortsættelsen af grøften med åen var blevet oprenset af landmanden, havde der ikke været de store problemer.

Da der ikke var flere spørgsmål, afsluttede Hanne mødet. Hanne takkede for fremmødet og Niels for at være dirigent.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som følgende:

Formand:   Mogens Heslop Christensen
Næstformand: Hanne Lundholm
Kasserer:  Preben Koefoed
Sekretær:  Niels O. Winther
Bestyrelsesmedlem:  Bo Kier-Hansen


=================================================================

Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 16. maj 2016.
Afholdt hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18, kl.10.00.

 I alt deltog 21 personer i generalforsamlingen.
 Hanne bød velkommen. En særlig velkomst til den nye ejer af Rugholmen 2.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Jørgen Pedersen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet og gav ordet til Hanne.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:

Hanne fortalte i korte træk, hvad der var sket i årets løb.
Formandens beretning er vedlagt.

Spørgsmål til beretningen:
Hvordan får man fat i skiltet nabohjælp. Nabohjælp er noget Tryg Fonden står for.
Hvis en gruppe naboer går sammen om Nabohjælp, skal de henvende sig til Tryg Fonden. Herefter
vil der blive tilsendt klistermærker til anbringelse på Postkasse   
og døre til huset. Hvis et større område har indgået nabohjælp, kan man få opsat
et vejskilt med teksten ”NABOHJÆLP” på en stander ved indkørslen til området.
Kontakt til Tryg Fonden: nabohjaelp@dkr.dk og www.nabohjælp.dk.
Fremtidig asfaltering? Når vi har penge nok, er det tænkt at vejkrydset Sennepsmarken, Klitmarken
og Rugholm skal asfalteres.      
Fordel med asfalt? Det vil være lettere at rydde vejen for sne og intet støv.
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren:
Regnskabet var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Preben gennemgik regnskabets hovedpunkter.
Det blev oplyst, at der stadigt mangler indbetalinger fra 37 grundejere.
Preben forklarede, at der i øjeblikket mangler ca. 12.000,- kr. i kassen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget for 2016:
Budgettet, der er vist sammen med regnskabet, blev gennemgået.
Budgettet blev godtaget.

5. Forslag fra grundejere:
 Ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Kasserer:  Preben Koefoed.  
Bestyrelsesmedlem: Niels E. Johansen.

 Preben blev genvalgt.
Niels ønskede ikke genvalg.
Mogens Christensen Klitmarken 1, blev nyt medlem af bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Nielsen, modtog genvalg.
2. suppleant: Jørgen Pedersen, modtog genvalg.

8. Valg af revisor:
 
Som revisor blev Gitte Holm genvalgt.

9. Eventuelt:
Der var forslag om nyt tidspunkt for indbetaling af kontingent. F.eks. 1 januar.
Andet forslag f. eks 1. april.
Rykkergebyr bør sættes op fra 50,- kr. til 100,- kr. Da portoen er steget til 20,- kr.

 Hanne afsluttede generalforsamlingen og takkede Jørgen for at være dirigent.
 Samtidig blev Mogens budt velkommen i bestyrelsen.
 Niels blev takket for sin indsats i bestyrelsen, og vi håber, at vi fremover kan trækkes på ham som
 konsulent.      
 Hanne syntes, at det var hyggeligt at hilse på de fremmødte medlemmer og ønskede alle en god      
 pinse.
 Herefter konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

 Formand:   Hanne Lundholm
 Næstformand: Bo Kier-Hansen
 Kasserer:  Preben Koefoed
 Sekretær:  Niels O. Winther
 Bestyrelsesmedlem:  Mogens Christensen.

============================================================================Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 25. maj 2015.
Afholdt hos Niels Johansen, Sennepsmarken 27, kl.10.00.

I alt deltog 24 personer i generalforsamlingen.
Hanne bød velkommen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Jørgen Pedersen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet og gav ordet til Hanne..

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:

Hanne fortalte i korte træk, hvad der var sket i årets løb.
Formandens beretning er vedlagt i et andet afsnit.

Spørgsmål til beretningen:
En grundejer kom med bemærkninger om Bratten Grundejerforenings udsendelse af opkrævninger til de grundejere, der ikke er medlem af foreningen.
Det han var mest irriteret over, var rykkerne for manglende betalinger.
Der blev spurgt til rørforbindelsen fra grøfterne på Sennepsmarken og ud til den grøft, der fører vandet ud i Rugholm Å.
Var det en ide at udskifte røret med et, med en større diameter?
Der blev svaret, at det var bedre at fjerne røret og grave en grøft i stedet.
I første omgang har vi fået røret renset ved en gennemskylning. Vi er opmærksomme på problemet og holder øje med vandgennemstrømningen.
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren:
Regnskabet var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Preben gennemgik regnskabets hovedpunkter.
Det blev oplyst, at der stadigt mangler indbetalinger fra 29 grundejere.
Spørgsmål til regnskabet:
Der blev spurgt til et punkt under udgifter.
Datoen for beholdningen var noget uklar. I datoen var der kun angivet et halvt firtal.
Der skulle have stået: Beholdningen pr. 31-12-2014 kr. 28.890,99
Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget:
Budgettet, der er vist sammen med regnskabet, blev gennemgået.
Budgettet blev godtaget.

5. Forslag fra grundejere:
De ændringsforslag til vedtægterne der er kommet bestyrelsen rettidigt i hænde, er blevet medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslagsstilleren begrundede årsagen til de enkelte forslag.
Efter en del diskussioner kom forslagene til afstemning.

§ 4 Medlemmernes forhold til foreningen:
Stk. 12.  Hvert medlem pålægges at oplyse en e-mailadressse, til hvilken alle skrivelser fra foreningen sendes eller at betale et passende gebyr for hver fysisk tilsendt skrivelse.
Dette forslag blev nedstemt.

§ 5. Foreningens ledelse og administration:

Stk. 4.     Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel
               ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten
               anførte adresse eller på e-mail.

Dette forslag blev godtaget.

Stk. 6a. Eventuelt indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal meddeles medlemmer,
              der ifølge medlemslisten har en e-mailadresse senest 1 uge inden generalforsamlingen.

eller
Stk. 6a. Eventuelt indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal meddeles hvert    
              enkelt medlem på e-mail eller på brev under den i medlemslisten anførte adresse
              senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Begge forslag blev nedstemt.

Alternativt forslag 2:
Stk. 6.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
               i hænde senest 3 uger før.
Indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal
               fremgå af indkaldelsen.
Dette forslag blev nedstemt.

Forslag der er kommet bestyrelsen i hænde efter udsendelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen, kan ses på hjemmesiden, www.Rugholmvejlaug.dk.
Men disse forslag kan først vedtages af generalforsamlingen efterfølgende år.

6. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Formand:           Hanne Lundholm.  
Næstformand:   Bo Kier-Hansen.
Sekretær:          Niels Ove Winther.

Alle blev genvalgt
  
7. Valg af suppleanter:
1. suppleant:      Kim Overgaard       Modtog ikke genvalg
2. suppleant:      Jørgen Pedersen

Som 1. suppleant blev Anne Marie Hjort Nielsen nyvalgt.
Som 2. suppleant blev Jørgen Pedersen genvalgt.

8. Valg af revisor:
 
Som revisor blev Gitte Holm genvalgt

9. Eventuelt:
Spørgsmål: Er det muligt at få fjernet Hybenroserne langs Rugholmen?
Hanne forklarede, at grundejerne langs med vejene, skal fjerne den bevoksning, der er til gene for trafikken. Vi har før haft kontakt til kommunen, Park og Vej, der kommer og fjerner den uønskede bevoksning på grundejerens bekostning.
Hanne vil se på sagen.
Spørgsmål: Kan det forkert anbragte nr. skilt, der er anbragt på Sennepsmarken 17 ændres?
Hanne forklarede, at årsagen til at skiltet ikke viste rigtigt var, at grundejeren havde flyttet sin indkørsel. Hanne vil undersøge, om det kan ændres.
Spørgsmål: Er der mulighed for af få opsat nogle flere markeringspæle langs grøften på Sennepsmarken.
Vi vil se, om det er muligt at få lavet nogle flere pæle eller flytte nogle af de bestående. Vi skal dog være opmærksom på, at der ligger fibernet i jorden, hvor de skal placeres.

Grundejerne blev opfordret til selv at fylde de huller, der evt. vil fremkomme, med det asfaltgranulat der ligger i vejsiden.

Herefter afsluttede Hanne generalforsamlingen og takkede for husly og alle de nye input.
Alle de fremmødte blev ønsket en god sommer

===========================================================================

   


                   
Generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014

Generalforsamlingen blev afholdt hos Niels Ove Winther, Rapsmarken 14, kl.10.
Ialt deltog 21 personer i generalforsamlingen.  
Hanne bød velkommen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Niels Johansen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og gennemgik dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden:
Hanne fortalte i korte træk, hvad der var sket i årets løb.
Der blev spurgt om forslag til hjemmesidens indhold.
Ændringen af husnumrene på vejstanderne er endnu ikke foretaget, men skulle være på vej videre i kommunens system.
Vejene er i år blevet renoveret af Bangsminde Maskinstation, som ny entreprenør. Maskinstationen har en maskine, der kan skrabe vejbelægningen fra vejkanten mod midten af vejen. Det bevirker, at der ikke ligger løs belægning til gene for cyklister. Det blev også konstateret, at der i år var tilstrækkelig belægning i bunden af stikvejene.
Hanne opfordrede grundejerne til at slå græsrabatterne langs vejen.
Der er blevet fældet mange træer i området, som nu føles mere luftigt. Det er jo ikke en skov, men et strandområde, vi bor i.
Hanne rettede en tak til den afgåede kasserer Ilse Madsen for hendes arbejde i bestyrelsen. Hun har igennem 30 år opkrævet betaling for vejenes vedligeholdelse.
Der var også en tak til Henrik Holm for snerydningen i vinterhalvåret.
Desværre er der blevet sendt en del rykkere ud til medlemmer, der ikke har indbetalt kontingentet rettidigt.
Der mangler stadig oplysning om en del af grundejernes e-mail adresser.
Spørgsmål til beretningen:
Hvor mange rykkere bliver der sendt ud?
Hanne svarede, at der er blevet sendt ca. 10 rykkere ud, og mange af dem er gengangere fra de andre år.
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab ved Preben Kofoed:
Regnskabet var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Preben gennemgik regnskabets hovedpunkter.
Der blev spurgt om der var spørgsmål til regnskabet..
Der var ingen spørgsmål.
Regnskabet blev godkendt.

4. Vedtagelse af budget:
Budgettet er vist sammen med regnskabet. Ved sammenligning kan det ses, at udgifterne til næste år forventes at blive kr.6000 større.
En af årsagerne er, at vores nye entreprenør skal have mere for arbejdet.
Spørgsmål:
Hvor mange gange om året skal vejene renoveres?
Der blev svaret, at det er afhængigt af vejret. Det er regnen, der er skyld i at hullerne opstår.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag:
Der var ingen.

6. Valg til bestyrelsen:
Ilse Madsen og Preben Kofoed var på valg.
Ilse ønskede ikke genvalg.
Preben blev genvalgt.
Blandt de fremmødte blev der spurgt, om der var nogen, der havde lyst til at være Ilses afløser.
Der var ingen svar på spørgsmålet. Derfor blev Niels Johansen foreslået. En af de fremmødte mente, at det var en god ide, at en fastboende kom i bestyrelsen.
Niels modtog valget.

7. Valg af suppleanter:
Kim Overgaard, Sennepsmarken 29, blev genvalgt til 1. suppleant.
Jørgen Pedersen, Sennepsmarken 2, blev nyvalgt 2.suppleant.

8. Valg af revisor:
Gitte Holm, Rapsmarken 10, blev genvalgt som revisor.

9. Ændringer af vedtægter:
Forslaget til ændringer af vedtægterne blev vedtaget.

10. Evt.
Der var spørgsmål til bedste internet forbindelse. Der var flere løsningsforslag fra forskellige udbydere.  
Der var spørgsmål til græsslånings hjælp. Måske en ide med et forslag på hjemmesiden.
Spørgsmål om tidspunkt for græsslåning og brug af motorsav. Der er ingen regler for dette, men det blev henstillet til at vise hensyn.
Et spørgsmål om ændringen af tidspunktet for udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen. Således at tidspunktet for indkaldelsen lå ca. en uge før sidste frist for forslag, der ønskes behandlet.
Der blev svaret, at tidspunktet for generalforsamlingen var kendt, da det altid er 2. Pinsedag.
En tak til Preben for pæle til afskærmning af grøften på Sennepsmarken.

Hanne afsluttede og undskyldte, at indkaldelsen til generalforsamlingen i år desværre var udsendt i sidste øjeblik.
Det næste der skal foretages er oprensning af grøfter. Det blev forklaret, at grøfterne helst skal ligge dybere end afløbsrøret. Derved undgås en tilstopning. En åben grøft er den bedste løsning til afvanding.
Vedtægterne bliver ændret og udsendt pr. e-mail.
Hanne takkede for fremmødet.


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

Formand:  Hanne Lundholm
Næstformand: Bo Kier-Hansen
Kasserer:  Preben Kofoed
Sekretær:  Niels Ove Winther
Bestyrelsesmedlem: Niels E. Johansen

___________________________________________________________________


                   
Generalforsamling den 20. maj 2. pinsedag 2013

Generalforsamlingen blev afholdt hos Preben Koefoed, Sennepsmarken 24, kl.10.
Ialt deltog 20 personer i generalforsamlingen.  
Hanne bød velkommen.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent:
       Niels Johansen blev valgt til dirigent.
       Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

2.    Bestyrelsens beretning ved formanden:
       Hanne fortalte i korte træk, hvad der var sket i årets løb.
       Antennemasten, der bl.a. skal dække vores område, er stadig under plan-
       lægning.
       Området med containere ved Nørtvedvej er blevet repareret.
       AVØ er stoppet med at afhente grene og træaffald.
       Der er blevet skrevet et læserbrev til avisen, som ingen har kommenteret  på.
       Forsyningsudvalget har besluttet at renovering af private veje
       er konkurrenceforvridende. Derfor er det sidste gang, at kommunen
       foretager det for os.
       Næste gang skal vi ud at hente tilbud fra andre leverandører.  
       Der blev anmodet om, at græsrabatterne blev slået, og der blev ryddet op  
       langs vejene.
       Ved de to stikveje på Rugholm, er der problemer med for store træer
       langs vejen.
       Grøfterne langs Sennepsmarken stod på et tidspunkt fulde af vand.
       Det skyltes, at rørforbindelsen til Rugholm Å var stoppet. Røret er blevet  
       skyllet igennem, og der bliver anbragt en si i forbindelsesrøret til åen.
       Flere tunge biler har været for tæt på grøfterne. Det har bevirket, at nogle
       af grøfterne er trykkket sammen. For at undgå det, kunne der måske  
       anbringes en afskærmning, bestående af nogle stolper langs grøfterne.
       Ved indkørslen til stikvejene er der blevet anbragt standere med husnumre.
       Nogle numre viser sig at være forkerte. Det vil blive ændret.
       Hastigheden på vejene er stadig for høj. Vi vil forsøge at få hastigheden  
       ned, ved at anbringe et skilt med ”Legende børn”, ved indkørslen til  
       området.
      ”Nabohjælp” er måske en ide, for at undgå indbrud eller for at få et indbrud
       opdaget. Hvis der bliver oprettet ”Nabohjælp”, er der mulighed for en fælles  
       skiltning for området.
       Hanne afsluttede beretningen med at takke bestyrelsen og grundejerne
       for fremmødet.

       Spørgsmål til beretningen.
       Dirigenten spurgte, om der var stemning for skiltning med ”Legende børn”.
       Der var tilslutning til skiltningen.
       Muligheder for en dæmpning af hastigheden på vejene blev diskuteret.
       Det blev lagt ud til bestyrelsen at finde en god løsning.
       Nabohjælpen skal foretags af de beboere, der er på stedet. I øjeblikket er  
       der 11-12 fastboende i området. Hjælpen kan foretags ved en inspektion af  
       de huse, der er ubeboede. Det er op til hver enkelt husejer at tilmelde sig  
       ordningen.
       Flere har problemer med antennesignalet. Nogle havde den erfaring, at  
       kablerne og tilslutningsdelene, skal være tilpasset de nye signaler.
       Beretningen blev godkendt.

3.    Aflæggelse af regnskab ved kassereren:
       Der blev spurgt om spørgsmål til det omdelte regnskab.
       Der var ingen spørgsmål.
       Regnskabet blev godkendt.

4.    Vedtagelse af budget:
       En grundejer spurgte, om det ikke var nødvendigt at sætte kontingentet op.
       Ifølge budgettet vil kassen være tom efter årets udløb.
       Der blev svaret, at det var p.g.a. afstemningen af indtægter og udgifter,
       at kassebeholdningen viste nul ved årets udgang.
       Budgettet blev godkendt.

5.    Indkomne forslag:
       Der var et forslag om at sponsere en reklame for vores forening hos  
       Bratten Købmand. Der ville blive opsat en plade med foreningens navn, mod at
       betale kr. 2000,00.
       Ifølge vejlaugets vedtægter § 3. Foreningens formål og opgaver, er det  
       ikke muligt at yde penge til et sponsorat.

6.     Valg til bestyrelsen:
        Hanne Lundholm, Bo Kier-Hansen og Niels O. Winther blev genvalgt.

7.    Valg af suppleanter:
       Kim Overgaard blev valgt til 1. suppleant, og Niels Johansen til 2.suppleant.

8.     Valg af revisor:
        Gitte Holm blev genvalgt.

9.     Evt.
        Der var en henstilling fra en grundejer om at undgå at slå græs efter kl 18.
        Der var tilslutning til at oprette en hjemmeside: www.rugholmvejlaug.dk

        Herefter takkede formanden for fremmødet og ønskede god sommer

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu