Rugholm Vejlaug

Gå til indhold

Hoved menu

Formandens beretning

Generalforsamling

Formandens beretning kan ses under referatet.

========================================================================================


Generalforsamling den 10. juni 2019 i "RUGHOLM VEJLAUG"

Rigtig hjertelig velkommen til jer alle, dejligt at se dette fremmøde.
Beretning 2018
I år er den 20. generalforsamling, i vores forening, som blev stiftet 24. maj 1999.
Vi har afholdt 4 møder i bestyrelsen i 2018.
16/2 - 3/4 - 21/8 -26/10
Vi har haft 4 arbejdsdage, hvor bestyrelsen og andre, har efterfyldt opståede huller i vejene, med godt resultat. Så tak for hjælpen. Vi har bestemt, at vi også fremadrettet vil gennemgå vejene og efterfylde, hvor det giver mening. Som I har bemærket, er vejene professionelt gennemgået lige her før Pinse 2019.
Med en usædvanlig god sommer har der været mange beboere og gæster i vores område, det er rigtig dejligt. Der har heldigvis ikke været væsentlige udfordringer, f.eks. i forbindelse med brandfaren på grund af tørken. De bureauer, der har udlejning i vores område, har orienteret lejerne om brandfaren, og vi har alle fået intensiv orientering via medierne.
Det har været en fantastisk sommer
Vi har heldigvis ikke noteret indbrud i 2018. I den forbindelse skal der, på trods af dette, opfordres til at være opmærksomme, når vi færdes i området.
I juli kontaktede bestyrelsen Frederikshavn kommune for at støtte et forslag fra en beboer om at sikre krydset Nørgårdsvej og Nørtvedvej, evt. ved at etablere en rundkørsel på stedet. Desværre fik vi afslag i oktober 2018. Baggrund for vores henvendelse var, at der havde været nogle uheld på stedet.
Bestyrelsen besluttede at genfremsende vores forslag, i januar 2019, denne gang med støtte fra vores kollegaer i Bratten Grundejerforening. I den forbindelse er det meget glædeligt at konstatere, at der i april 2019, er etableret FULD Stop på Nørgårdsvej, hvor Nørtvedvej krydses. Vores forslag om en rundkørsel på stedet er stadig i kommunens regi, men vi forventer ikke, at forslaget indstilles til udførelse. Vi er i bestyrelsen pt. tilfredse med, at der er etableret fuldstop på stedet.
Bestyrelsen forespurgte kommunen i 2018 om mulighed for at sætte et trafikspejl op hvor Nørtvedvej ender i Rugholmen. Der er ingen afklaring vedr. dette pt.  

Kontingent.
Der har været visse udfordringer med at inddrive kontingentet, kr. 300. Her i starten af juni 2019 er der stadig 24 medlemmer, der er i restance. I henhold til vedtægterne skal kontingentet være betalt inden generalforsamlingen.
En BØN: Det ville være lettere for bestyrelsen, og specielt den stakkels kasserer, hvis alle tilmelder sig betalingsservice. Det sker enten ved at oprette selv, på bankens hjemmeside, eller kontakte jeres bank.

Grøfter.
Efter tidligere problemer med afledning af vand fra vores område, har vi i fællesskab med Bratten Grundejerforenin, fået oprenset grøften for enden af Sennepsmarken og ud til Rugholm Å. Det er bestyrelsens opfattelse, at for at vores veje skal fungere, er det nødvendigt at sikre, at vandet kan løbe fra vores område. Med baggrund i dette er bestyrelsen enige om, at de 3 hovedgrøfter, der går fra Sennepsmarken og Rapsmarken til Rugholm Å, oprenses efter behov. Herudover har et bestyrelsesmedlem, egenhændigt, oprenset grøften langs Sennepsmarken. Tak for det.
Bestyrelsen forventer at oprense grøfterne ud mod Rugholm Å i efteråret 2019.

Vejene.
Som tidligere nævnt har bestyrelsen efterfyldt hullerne i vores veje, og har opbrugt de 6 tons granulat som vi købte i 2018.  Det er vores opfattelse, at det er en tilfredsstillende måde at holde vejene i god stand, således at det under normale forhold vil være tilstrækkeligt at få vejene professionelt renoveret hvert andet år. Sidste gang i 2017 af Holmen Anlæg. Det mindre forbrug vi derved får, vil vi, som ovenfor nævnt, anvende til oprensning af grøfterne. Dette vil ske med udefra kommende entreprenører.
Bestyrelsen har tidligere rundsendt en skrivelse til medlemmerne i Vejlauget, hvor vi har anmodet medlemmerne om at efterfylde huller ud for egen matrikel. Det er noget nemmere, når det bliver taget i opløbet, der er ikke kommet negative reaktioner på dette. Der er pt. intet depot af granulat, bestyrelsen vil vurdere, om/hvornår det er fornuftigt at købe noget granulat.

Slutteligt vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde.

Bemærkninger fra de fremmødte:
Der køres alt for stærk i bil på vores veje!!!!
Der blev spurgt til den fælles oprensning af grøften.  Der var spørgsmål om den ikke kun var blevet oprenset halvvejs ud til åen. Der blev svaret, at vi havde forstået at den var blevet oprenset i hele dens forløb.
Der blev spurgt til oprensningen af grøften langs Sennepsmarken. Normalt oprenser hver enkelt grundejer grøften hos dem selv. Der blev svaret, at når vi var i gang med at oprense grøfter, blev de omtalte grøfter taget med.
Der var et forslag om at indkalde til en samlet udfyldning af hullerne i vejen. Bagefter kunne man evt. slutte af med en omgang pølser.
Beretningen blev herefter godkendt.

=================================================================

Generalforsamlingen den 21. maj 2018 i RUGHOLM VEJLAUG.

                                           
Rigtig hjertelig velkommen til jer alle, dejligt at se dette fremmøde.

Beretning 2017/2018

I år er den 19. generalforsamling.

Vi har afholdt 5 møder i bestyrelsen, siden 2 pinsedag 2017, hvor vi holdt generalforsamling.

Bestyrelsesmøder.
24/7-17, 8/9-17, 16/2-18, 3/4-18 og 16/5-18.

Vi har haft 2 arbejdsdage, hvor bestyrelsen og andre der kom til, har efterfyldt opståede huller i vejene, med godt resultat. Så tak for hjælpen. Vi har bestemt, at vi også fremadrettet vil gennemgå vejene og efterfylde, hvor det giver mening.

NABOHJÆLP
Vi har været med til at igangsætte NABOHJÆLP i 2017 i vores område, bestyrelsen har vurderet, at det ikke er Vejlaugets ansvar, og det ikke giver mening, at lave en fælles aktion på dette område. Beslutningen om ikke at foretage sig yderligere sendte vi rundt til medlemmerne pr. mail 11/9-17, med en opfordring til at gå sammen i naturlige geografiske enheder.

Kontingent.
Der har været visse udfordringer med at inddrive kontingentet, kr. 300, Da vi holdt generalforsamling i 17, var der 28 i restance. I henhold til vedtægterne skal kontingentet være betalt inden generalforsamlingen. Den sidste betalte Medio okt. 17.

Grøfter.
Der har været problemer med oprensning af grøfterne i vores område, det er ikke vores forpligtelse at oprense grøfterne, med undtagelse af, hvor det er nødvendigt for dræning af vejene.

Under pkt. 5 i dagsordenen er der stillet et forslag, så grøfteproblematikken bliver uddybet under dette punkt.

Vejene.
Generelt har bestyrelsen været tilfreds med renovering af vejene, og af entreprenørens arbejde. Der har dog været udfordringer i juli 17 og fremefter med de store mængder vand vi har fået, værst dog i efteråret 17 og starten af 18, hvor det viste sig nødvendigt at efterfylde huller i samtlige af vores veje, værst dog på Sennepsmarken og Klitmarken. Vi indkøbte 6 t. asfalt granulat som bestyrelsen og et par hjælpere fik fordelt. Pt. er vejene i god stand,  og det har således ikke været nødvendigt at bekoste eksterne leverandører i 17 og 18, ud over granulatet.
Bestyrelsen har rundsendt en skrivelse til medlemmerne i vejlauget, hvor vi har anmodet medlemmerne om at efterfylde huller ud for egen matrikel. Det er noget nemmere, når det bliver taget i opløbet, der er ikke kommet negative reaktioner på dette. Tværtimod har vi modtaget en tilkendegivelse fra et medlem, som roser initiativet for at vi selv efterfylder, dejligt med respons på det vi gør.

Som det vil være bekendt ligger der granulat ved Klitmarken/Sennepsmarken og ved Rapsmarken.

Yderligere asfaltering.
I bestyrelsen har vi diskuteret, om der skal asfalteres yderligere på Rugholmen, bestyrelsen er enige om, at det ikke skal ske, vi er bange for, at det bliver en motorvej.

Erhvervsforsikring. (Arbejdsskade)
I løbet af sommeren har vi i bestyrelsen diskuteret behovet for en erhvervsforsikring, og det er endt med, at hele bestyrelsen er enige i at få en sådan igangsat, det skete på bestyrelsesmødet  16/2-18. Efter tilbudsgivning har vi fået en sådan fra Danske Forsikring. Pris ca. 1900 kr.
Det vigtigste for bestyrelsen har været at sikre, at hvis der sker en personskade, f.eks. i forbindelse med vores egen medhjælp ved renovering af vejene, er der en forsikringsdækning, og det er der, arbejdsskadeforsikringer kommer ind.

Vejbump.
Bestyrelsen har diskuteret VEJBUMP, dette for at nedsætte hastigheden, men vi er blevet enige om, at vi i første omgang vil kontakte de personer, der giver problemerne. Hjælper dette ikke, vil vi igen tage VEJBUMP problematikken op for evt. at lave en prøveinstallation f.eks. på Sennepsmarken. Ved evt. installation af VEJBUMP skal det ske via Frederikshavn kommune og godkendes endeligt af politiet.

Slutteligt vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde.


============================================================================



 

Generalforsamlingen Rugholm Vejlaug 2016.

Formandsberetning.

Velkommen til Generalforsamling, den 17. generalforsamling i Rugholm Vejlaug.

Dejligt, I bakker op om vores generalforsamling.

Tak til Jørgen, for at påtage sig jobbet som dirigent.

I år er det første gang vi har udsendt indkaldelsen på mail, det tror jeg er gået rimeligt, og kun få har fået brev i postkassen.

Jeg anmodede om at få et " ok modtaget" for at sikre mig at alle havde modtaget.

Det er faktisk for dårligt, at det ikke har kunnet lade sig gøre fra alle, det skulle være meget simpelt.

Efter nogen overvejelse valgte jeg at se det som manglende interesse, og brugte ikke krudt på at udsende til dem, jeg manglede svar fra, igen.

I året siden sidst, har der ikke været så meget aktivitet i vores område. Intet nybyggeri og ingen gravearbejde til Internet kabler.

Dog har der været flere indbrud bl.a. på Møjen og Rugmarken, og 2 forsøg på indbrud, i samme hus på Rugholm, så nogen kommer der her i området. Det naboer der bemærkede Indbrudsforsøgene i vores område. Så en opfordring til alle - hold øjne og øre åbne, hvis der er noget usædvanligt.

En beboer opserverede en dag en bil, der så mistænkelig ud, og ringede til Politiet, som straks kom, og i øvrigt har været her efterfølgende både om dagen og efter mørkets frembrud.

Skal vi overveje om "NABOHJÆLP" er noget, der skal undersøges igen????

Ikke, at det er vejlaugets opgave, men det er her, vi er samlet og kan drøfte det.

Vores veje har klaret sig rimeligt i vinter, også fordi nogle har været så flinke at trække overskydende materiale fra rabatterne og ind i hullerne.

Tak for det! det hjælper faktisk rigtig meget.

Bestyrelsen indledte en snak om, hvorvidt det var klogt at asfaltere et stykke mere, netop der hvor vi alle skal køre for at komme frem til vores hus.

Vi har indhentet 2 tilbud og valgte NCC til at udføre arbejdet. Vi har indhentet bud på det stykke, der er lavet og yderligere et tilbud på et stykke hen forbi Klitmarken og Sennepsmarken.

Det sidste har vi ikke penge til i år, så vi ser på det senere.

Den mandlige del af bestyrelsen har sørget for, at kanterne langs det nye stykke er blevet fyldt op.

Stormene i efteråret var hårde, og jorden utrolig våd, så nogle træer i området lagde sig ned. Utroligt ser det ud, når gamle træer med et stort rodnet pludselig ligger vandret.

En medarbejder fra Center for teknik og miljø har været i området for at se på træer, der skal stynes ind fra vejen.  Der er også set på grantræerne langs Nørtvedvej, og træer der ser faretruende ud i forhold til vejen. Der er set på grøfter, der ikke er renset op efter kommunen har slået sivene ned. Det er ved at blive ordnet.

Sidste år omtalte jeg opfyldning af stien mellem Rapsmarken og Sennepsmarken samt stien fra Sennepsmarken ud til Nørtvedvej. Dette arbejde har ikke været muligt endnu, da stierne nærmest har stået under vand udenfor sommersæsonen. I sidste uge fik vi så meddelelse om, at entreprenøren har været uheldig i forbindelse med arbejde og ikke kan love, hvornår han kan klare arbejdet. Vi vil i bestyrelsen finde en løsning, evt. med en anden entreprenør.

Ved sidste generalforsamling blev jeg gjort opmærksom på, at ændringer af vedtægterne skal godkendes af kommunen. Jeg har haft kontakt med Frederikshavn kommune, der har set på sagen og svaret, at der ikke er noget i vores ændringer, der kræver kommunens godkendelse.

Et rimeligt stort problem er tømning af affald. Det har jeg omtalt i det udsendte brev med dagsordenen, vil bare bede jer om, at tage vare på det affald, der flyder fra jeres huse, især i de perioder, der ikke er tømningsaftale.

Bestyrelsesarbejdet er total frivillig indsats, og det er meget få opfordringer, der er til medlemmerne, så når et problem bliver omtalt er det faktisk ikke bare pjat, men et problem, som kun den enkelte sommerhusejer kan løse.

Det kan lyde som brok, men jeg har valgt at fremkomme med de problemer, der er i området.

I vores område er der kommet nye husejere - velkommen til jer. Jeg håber, I bliver rigtig glade for jeres nye huse, og for at være en del af fællesskabet her.

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for godt og engageret arbejde.

Tak for jeres positive holdning til lidt lørdagsarbejde, på den måde har vi sparet, så vi nu kan køre på det første stykke vej uden huller.

En stor tak til Niels for din indsats. Vi er kede af, at du vælger at stoppe, men du har lovet fortsat at være behjælpelig med din viden på området.

Fortsat God 2. pinsedag.

 

================================================================

Formandsberetning, Generalforsamling 2015
.

Velkommen til Generalforsamling! Dejligt at se jer alle igen.

Tak til Jørgen for at påtage sig jobbet som dirigent.

Så er der igen gået et år – og vi holder nu den 16. generalforsamling i Rugholm Vejlaug.
Det har været et år med meget regn, som tog hårdt på vores veje.
Der har været meget aktivitet i vores område, ombygninger og nybyggeri, og det har selvfølgelig også sat sine spor, og især mange hjørner er kørt i smadder.
I bestyrelsen frygtede vi, at det ville blive rigtig dyrt at få renoveret vejene, men der var så meget materiale i vejsiderne, som kunne trækkes op og genbruges.
Derudover fik vi 2 læs asfalt granulat fra entreprenøren, der skulle reetablere efter gravearbejdet ved installation af bredbånd i området.
Så – indtil videre er det det, der er brugt. Vi regner dog med, at der skal ekstra til sidst på sommeren.
Der har været meget gravearbejde langs vejene i forbindelse med etablering af Internet fra Bredbånd Nord.
Der er blevet renoveret rabatter her i foråret. Entreprenøren, der renoverede rabatterne, har en bøn til alle om ikke at køre ud i rabatterne før græsset har fået godt fat.  

Der har været super fin tilslutning til tilbuddet fra Bredbånd Nord. I vores område er der 45 huse, der har tilmeldt sig ud af 80. Det er Bredbånd Nord rigtig glade for.
Jeg har et tilbud om, at hvis man skynder sig, kan det stadig lade sig gøre at tilmelde sig til det fordelagtige tilbud, uden oprettelsesgebyr, hvis man er hurtig.

Der er i foråret afholdt 3 bestyrelsesmøder, i februar, i april og i maj. Efter det første møde trak nogle fra bestyrelsen i arbejdstøjet og gik ud for at fylde de værste huller i vejene, for at spare entreprenøren indtil det var tid til den årlige vejrenovering.
Bestyrelsen har der ud over haft god indbyrdes kontakt via mail.
Bestyrelsen har arbejdet med tilbud fra NCC om asfaltering af svinget Nørtvedvej - Rugholm.
Det kan gøres for ca. 23.000 og så bliver der asfalteret ca 30 m. ind på Rugholm. Vi regner dermed at kunne undgå de forfærdelige huller, der altid opstår lige i svinget. Bestyrelsen har vedtaget at tage imod tilbuddet.
Vi har forespurgt Bratten Grundejerforening om de er interesseret i at deltage, så sving mod Rugmarken og Møjen også blev renoveret - det har de takket nej til.
Bestyrelsen har også vedtaget at fylde muld på stien mellem Rapsmarken og Sennepsmarken, der vil samtidig blive nedgravet et drænrør, som gerne skulle afhjælpe afvandingen fra grundene, ved siden af.
Stien fra stikvejen på Sennepsmarken til Nørtvedvej står også hurtigt under vand. Her vil der også komme ekstra fyld på.

Husejere under Rugholm Vejlaug har indenfor det sidste halve år modtaget 2 breve fra Bratten Grundejerforening.
Det første, som vi modtog i september, var en fejl, og det er der skrevet til alle om i brev af 13. oktober - dog først udsendt sammen med tilbuddet fra Bredbånd Nord.

Først i marts kom der så en orientering om Generalforsamling. Jeg har talt med Deres kasserer Karsten Jensen, som beklager, men da de samtidig udsendte orientering fra ”Glade venner af  Bratten” er denne indkaldelse bare røget med ud. Jeg har kommenteret den forvirring det giver.

I samtalen med Carsten Jensen orienterede han om, at det er Bratten Grundejer forening, der har renoveret grøften ved Rugholm 23-31.
I vores område er 2 af grøfterne blevet renset op til Rugholm Å. Det har været vigtigt da området ellers ville blive oversvømmet yderligere.
Grundejere, der har grøfter langs grunden, er pligtig til at holde disse rene for haveaffald, nedfaldne blade m.v., så der er frit løb til åen.
Jeg minder igen om, at der skal være klippet ind på grunden fra vejen, så det er muligt at passere 2 biler og se rundt om hjørnerne.


Det er gået rimelig godt med at aflevere mail adresser, dog mangler der stadig 13 adresser.
Indbetaling for vejbidrag går lidt trægt - kunne det ikke lade sig gøre at have en fast overførsel i april måned hvert år. Jeg bruger faktisk en del arbejde på at sende rykkere.

Endnu engang opfordrer vi alle grundejere til at følge med i hvad der sker i området ved at tjekke ind på hjemmesiden www.rugholmvejlaug.dk.  Her vil der også komme referat fra i dag.

En grundejer har foreslået, at vi alle er opmærksomme på hybenroser, som er ved at kvæle området. Jeg omtalte det i indkaldelsen.  Bestyrelsen bakker op om, at der gøres noget ved hybenrose- problemet.

2 sommerhuse har fået nye ejere og der er bygget et nyt hus - måske er der et mere på vej.

Til nye sommerhusejere – Tillykke med jeres hus! Jeg håber i bliver glade for at bo i vores område og være en del af fællesskabet.
Tak til de øvrige i bestyrelsen for engagement i de opgaver i løser hver især. NOW der opdaterer hjemmesiden, Preben der står for regnskabet, og Niels der er grøfteeksperten og
Bo som næstformand.

Jeg vil slutte med, at ønske alle en rigtig god sommer!



===========================================================================




Formandsberetning til generalforsamlingen 2014.
Velkommen til Generalforsamling!


Tak til Niels som endnu engang har sagt ja til at være dirigent.
Det er skønt at se, at der er så mange der har interesse i at deltage.

Der er udsendt en indkaldelse til Generalforsamlingen, i denne har jeg kommenteret det meste af det nye, der har været i året.
Måske nogen af jer har spørgsmål til det.

Som vi har beskrevet i indkaldelsen, har Niels Ove arbejdet meget med en hjemmeside, jeg håber rigtig mange har kikket ind på den og eventuelt har kommentarer eller gode ideer.

Vi har stadig et problem med, at få rettet vores hus nr. Skilte, jeg har rykket mange gange, nu skulle det være på vej i det kommunale system.
Vores veje er renoveret lidt anderledes i år, da maskinføreren ikke mente det var godt at fylde stikvejene helt ind til bunden, men i stedet koncentrere sig om hjørnerne som trængte meget. Der kan komme for meget fyld på vejene, så det blev begrænset noget. Til gengæld er det meget grus i vejsiderne trukket op midt på vejen.
Som omtalt på sidste års generalforsamling, er det langt fra alle der ulejliger sig med at slå rabatterne. VIL I IKKE GODT GØRE DET!!!!
Jeg får flere kommentarer fra sommerhusejere der syntes det er irriterende når to biler skal passere hinanden.
Der er det sidste år fældet utrolig mange træer i vores område, det har virkeligt givet sol og lys ind i til de enkelte huse, mange kunne få glæde af at gøre det samme.

I år har Ilse sagt nej til at genopstille til bestyrelsen. Til Ilse skal der lyde en kæmpe stor tak for den enorme indsats du har gjort gennem næsten 30 år. Ilse har altid sørget for, at vejene blev renoveret og efterfølgende kørt rundt og opkrævet bidrag. Det har Ilse gjort indtil vi etablerede Vejlauget, hvorefter du naturligt tog dig af økonomien.
En anden der skal have tak er Henrik på Rapsmarken. Henrik er altid ude med sin lille bobkat når det er snevejr og sørger for, at der er farbart hen til den kommunale vej. Tak for din hjælpsomhed Henrik!!

Igen i år har vi måtte sende ret mange rykkerskrivelser ud, det ville vi kunne undgå, hvis den enkelte husejer laver fast overførsel i løbet af april.

Der er ellers ikke sket så meget i vejlauget´s regi i årets løb, så der er naturligvis heller ikke meget at berette, så min opdatering er derfor lidt kort i år.
Såfremt vi senere får vedtaget ændringerne i vores vedtægter vil jeg sende dem til alle vi har mail- adresse på, og de vil blive lagt ind på vores hjemmeside.
Er der nogen der ved vi ikke har deres mail-adresse er det muligt at aflevere den her med navn og sommerhusadressen.

Til slut vil jeg sige ”tak for samarbejdet i det forløbne år”, til de øvrige bestyrelsesmedlemmer


______________________________________________________________________________

Formandsberetning til generalforsamlingen 2013

Velkommen til generalforsamling!

Dejligt at se jer igen, Tak for, at i støtter op om generalforsamlingen.
Tak til Kirsten og Preben for at vi må være her.

Jeg vil starte med at følge op på orienteringen fra sidste års generalforsamling.
Vi havde flere punkter som i med rette kan spørge – hvad blev der af det?
Jeg havde nogle punkter med i brevet der er sendt ud til alle med indkaldelse.
Derudover vil jeg lige kommentere:

Antennemasten ved Nørgårdsvej 90 er endnu ikke kommet op, jeg ved heller ikke om den kommer og hvornår, der har ikke været skrevet om det meget længe.
Det ville være ønskeligt da dækningen her i vores område er utrolig dårligt, og TDC påstår der ikke kan gøres noget i øjeblikket.
Nogen af jeg kan måske huske, at jeg omtalte asfalt på Nørtvedvej fra krydset ved Nørgårdsvej.
Det blev pludselig løst og der kom et tyndt lag asfalt på vejen.

Hjørnet ved containerne må vi opgive, det påstår kommunen at der ikke er råd til, det koster 33.000 kr. men jeg vil nu fortsat forsøge at få det klaret, om ikke andet efter kommunevalget – altså næste forår.
Til gengæld er hullet mellem asfalten og grusvejen fyldt op så der er næsten jævnt.

Hidtil har der været en ordning med, at man kunne ringe til AVØ og få flyttet grene efter træfældning. Pludselig blev det stoppet her efter Påske, nogen i forsyningsudvalget mente, at denne gratisydelse var konkurrenceforvridende, så med omgående virkning sluttede det.

I den anledning satte vi d. 23.april 13 et læserbrev i avisen fra vejlauget. Det har den gode Borgmesterkandidat Birgit Hansen ikke reageret på. Kopier af brevet ligger her hvis nogen er interesseret.

Med hensyn til opfyldning af vores veje, har vi hidtil haft aftale med kommunens Park- og vej, det er også stoppet med øjeblikkelig virkning.
Det havde jeg ikke fået nogen orientering om, så jeg blev noget forbavset da jeg bestilte asfalt.
Med megen god snak om, at jeg jo faktisk havde ringet inden beslutningen blev taget lykkedes mig, at få dem til, at lave det i år, men det er sidste år, så vi må finde en anden entreprenør til opgaven.
Der skal selvfølgelig indhentes tilbud fra et par entreprenører.

Jeg har ikke hørt hvor meget asfalt vi har fået på vejene i år. Det er ordnet så sent som i torsdags.

Endnu en gang – vil i ikke godt slå rabatterne langs jeres grund. Vores veje er ikke for brede og det er almindelig irritation for bilisterne.
Der er også flere steder der ligger visne grene, det pynter ikke.
Stikvejene til Rugholm er bevoksningen alt for langt ude over vejen, det vil vi anmode om at få bragt i orden.

I efteråret hvor der var meget regn og fugtigt var der så meget vand i grøften langs Sennepsmarken så det var nødvendigt at se nærmere på det.
Det endte med, at vi fik suget forbindelsen til åen der er for enden af Sennepsmarken.
Vi må sikkert påregne at gøre dette ind i mellem, ellers vil vores veje komme til at stå under vand og dermed blive ustabile.

Vi har endelig fået husnummerskilte op, de er dog med forkert nummer, jeg orienterede forvaltningen telefonisk straks og inden opsætningen var færdig. Det skulle blive ordnet.
Jeg har igen forespurgt på Kommunen om hastighedsskiltning, det er der ikke noget nyt om
.
Til gengæld har jeg et svar på spørgsmål om skiltning med ”Legende Børn” som jeg syntes kunne appellere til trafikanterne om at køre ansvarligt i området.
Svaret er:
Det er en udgift som ansøgere skal betale, så det må vi tage stilling til om det er noget vi skal gøre mere ved.

Nabohjælp:
Der tales meget om skiltning med Nabohjælp, er det noget der skal arbejdes videre med i bestyrelsen??
Der er vel 10-11 huse i vores område der er beboet hele året og et skilt kunne sættes op ved indkørslen til Rugholm.

Til nye sommerhusejere, Tillykke med jeres hus, jeg håber i bliver glade for, at nyde jeres fritid i området her og være en del af vores fællesskab.

Skulle jeg have glemt noget eller er der nogen der har spørgsmål eller kommentarer er de selvfølgelig velkommen.
Til slut vil jeg gerne rette en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.
Vi holder ikke mange møder, men klarer meget på mail og telefon, så det er ikke så tit vi mødes.

Tak til jer alle for deltagelse i Generalforsamlingen!




Hanne Lundholm

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu