Rugholm Vejlaug

Gå til indhold

Hoved menu

Indkaldelse og indkomne forslag

Generalforsamling

                                         Generalforsamling 2020

Kære medlemmer af Rugholm Vejlaug.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejlauget, 2. pinsedag, den 1. juni 2020 kl. 10.00, mødet afholdes hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18.  Medbring en stol til eget brug.

Såfremt der 1. juni er restriktioner, som forhindrer afholdelse af vores generalforsamling, udsættes denne til senere på året, bestyrelsen vil i så fald udmelde en ny dato, så hurtigt som muligt.

Information:

Vejbidraget, kr. 300 bedes indbetalt til Spar Nord, Reg. nr. 9009, konto nr. 1305806680

Indbetalingen skal ske inden generalforsamlingen. Skriv sommerhusadressen på indbetalingen, så vi kan henføre til rette person.
        
NB. Der bliver ikke sendt yderligere opkrævning ud.

Vejlaugets medlemmer anmodes om, at der sker oprydning langs vores veje, f.eks. væltede træer og grene fra vinterens storme. Lad os holde vores dejlige område ryddeligt for os selv og vore gæster.

Til medlemmer som har udlejning, og i øvrigt, husk at sikre jer tilstrækkelig affaldskapacitet, anskaf gerne et lukket system.
  
Kontakt gerne Forsyningen, tlf. 98299000, de vil være behjælpelig med ændring af den  eksisterende ordning.
 
Bestyrelsen anbefaler et lukket system, da vi flere gange har oplevet at dyr/fugle har flænset papirposen, med et værre svineri til følge.        

Endelig opfordres medlemmerne, og deres gæster, til at vise hensyn i forbindelse med festivitas, orienter naboer, genboer og andre i nærområdet, Tak.

NB. Kør ikke for stærkt i vores område.


Er der gode ideer, forslag osv. er i meget velkomne til at kontakte medlemmer af bestyrelsen, se  vores hjemmeside
rugholmvejlaug.dk hvor mailadresser, nyheder, vedtægter m.m. fremgår.

Pbv

Mogens Christensen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 1. juni 2020.
Mødet afholdes hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18, kl.10.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
    Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
    Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
    www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
    På valg:
    Formand:  Mogens H. Christensen.  
    Kasserer:  Preben Koefoed.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort
2. suppleant: Lars B. Rasmussen
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 1. juni 2020.

På bestyrelsens vegne
Mogens H. Christensen
Formand

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Indkomne forslag til generalforsamlingen:  


                                                                                                                     
Onsdag den 29. april. 2020
Hej Mogens

Jeg vil gerne fremsætte et forslag om at få lavet nogle
“vejbump” i forbindelse med renovering af vores veje i 2020.
Det er lige blevet gjort på Møjen og ville helt sikkert også hjælpe her, hvor der ofte køres alt for stærkt.

M.v.h.
Jacob
Klitmarken 6


================================================================================

                                   Generalforsamling 2019

Kære medlemmer af Rugholm Vejlaug.
                                            
Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejlauget 2. pinsedag, den 10. juni 2019 kl. 10.00, mødet afholdes hos Hanne Lundholm,  Sennepsmarken 6.  Medbring en stol til eget brug.

Information:

Vejbidraget kr. 300 bedes indbetalt til Spar Nord, Reg. nr. 9009, konto nr. 1305806680

Indbetalingen skal ske inden generalforsamlingen.

Skriv sommerhusadressen på indbetalingen, så vi kan henføre til rette person.         
En BØN: Kan vi få de sidste med på PBS.

NB. Der bliver ikke sendt yderligere opkrævning ud.

Vejlaugets medlemmer anmodes om, at der sker oprydning langs vores veje, f.eks. væltede træer og grene fra vinterens storme. Lad os holde vores dejlige område ryddeligt for os selv og vore gæster.

Til medlemmer som har udlejning, og i øvrigt, husk at sikre jer tilstrækkelig affaldskapacitet, anskaf gerne et lukket system.

En plastcontainer på 140 liter koster 937,50 for tømning i 26 uger pr. år.

En pose på 110 liter koster 687,50 for samme antal tømninger.

Vi har fået en kontaktperson i Forsyningen, Pia Bak tlf. 98299223, hun vil være        behjælpelig med eventuel ændring af den eksisterende ordning.

Bestyrelsen anbefaler et lukket system, da vi flere gange har oplevet at dyr/fugle har flænset papirposen, med et værre svineri til følge.
      
Endelig opfordres medlemmerne og deres gæster til at vise hensyn i forbindelse med festivitas, orienter naboer, genboer og andre i nærområdet, Tak.

NB. Kør ikke for stærkt i vores område.

Er der gode ideer, forslag osv. er i meget velkomne til at kontakte medlemmer af bestyrelsen, se gerne vores hjemmeside rugholmvejlaug.dk hvor mailadresser, nyheder, vedtægter m.m. fremgår.

Pbv

Mogens Christensen                                                     Strandby den 4. Maj 2019


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              Strandby den 4. Maj 2019

Dagsorden til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 10. juni 2019.
Mødet afholdes hos Hanne Lundholm, Sennepsmarken 6, kl.10.00.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Næstformand: Hanne Lundholm.  
Bestyrelsesmedlem: Bo Kier-Hansen.
Sekretær:  Niels Ove Winther

7.                 Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Nielsen
2. suppleant: Lars B. Rasmussen
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 10. juni 2019
.
Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Mogens H. Christensen
Formand

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkomne forslag.


                                                                                  Frederikshavn den 11. maj 2019

Til generalforsamlingen,  Rugholm Vejlaug den 10. juni 2019.

Jeg ønsker at stille følgende forslag til behandling på vores generalforsamling:

 
                               Ændring af vejlaug til grundejerforening

§1 stk. 1

Navn ændres til : Rugholm Gundejerforening.


§3 stk. 1

Tilføjes : Grundejerforeningens formål er at varetage alle medlemmernes fællesanliggender i forhold til offentlige myndigheder og forsyningsleverandører:

veje, grøfter, træer, vand, elektricitet, fællesareal ect.

samt bevare områdets karakter som rekreativt sommerhusområde, i form af relevant opfølgning på afvigelser fra lokalplan, vedtægterne og ordensregler.


§3 Stk. 2

teksten slettesMin begrundelse for ændring er, at bestyrelsen som grundejerforening,  kan varetage alle medlemmernes interesser vedr. den enkeltes parcel, samt hele vores attraktive område, og ikke kun vores veje.Med venlig hilsen

Palle Sørensen
Sennepsmarken 33

=================================================================


                                     Generalforsamling 2018

Kære medlemmer af Rugholm Vejlaug.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejlauget 2. pinsedag, den 21. maj 2018 kl. 10.00, mødet afholdes hos Preben Kofoed, Sennepsmarken 24.

Information:
Vejbidraget kr. 300 bedes indbetalt til Spar Nord

Reg. nr. 9009, konto nr. 1 305 806 680

inden generalforsamlingen. Skriv sommerhusadressen på indbetalingen, så vi kan henføre til rette person.
NB. Der bliver ikke sendt yderligere opkrævning ud.

Vejlaugets medlemmer anmodes om, at der sker oprydning langs vores veje, f.eks. væltede træer og grene fra vinterens storme. Lad os holde vores dejlige område ryddeligt for os selv og vore gæster.

Til medlemmer som har udlejning, husk at sikre jer tilstrækkelig affaldskapacitet, så vi er fri for så overfyldte poser, at dyrene kan få fat i resterne, det giver et værre svineri.

Endelig opfordres medlemmerne og deres gæster til ikke at køre for stærkt i området, lav evt. et opslag i huset.

Er der gode ideer, forslag osv. er I meget velkomne til at kontakte medlemmer af bestyrelsen, se gerne vores hjemmeside rugholmvejlaug.dk, hvor mailadresser, nyheder osv. fremgår.


                                              
 Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Formand:  Mogens H. Christensen.  
Kasserer:  Preben Koefoed.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Nielsen
2. suppleant: Claudi Bradsted Sørensen
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 21. maj 2018.
Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Mogens H. Christensen
Formand

                                              
Indkomne forslag:


Den lør. 21. apr. 2018 20.07 skrev Lars Rasmussen <heidi-lars@turbopost.dk>:

Hej.

Tak for indkaldelsen og for jeres bestyrelsesarbejde for Vejlauget.

Vi har et forslag til generalforsamlingen.

Vi foreslår, at de 3-4 hovedgrøfter, der ligger i lokalplan 90-1 område, og som skal lede vand ud i Rugholm å renses op og efterfølgende renses op efter behov. Evt. ved en årlig gennemgang.

Vi har selv forestået oprensningen af den ene hovedgrøft, men da grøfterne ligger på fællesarealer jf. lokal plan nr.90-1, mener vi, det må være en fælles opgave at sikre, at grøfterne fungerer.

Vi bistår gerne med indhentning af tilbud på oprensning af de omtalte grøfter.
Det er muligt, at vi, som ligger først for og lavest i området, har problemet tættest på, men hvis ikke grøfterne vedligeholdes, vil problemet i fremtiden ikke kun være hos os men også hos naboerne.

Derudover er vi interesseret i at høre nærmere om, hvad det er, der er blevet drøftet omkring grøfter, som har været på agendaen på de seneste bestyrelsesmøder.

Vi synes ikke lige, vi kan finde formandens beretning i de vedhæftede filer, som skrevet i mailen – men den bliver måske først præsenteret på generalforsamlingen jf. dagsordenen?

Med venlig hilsen

Lars Brovn Rasmussen
Sennepsmarken 11

=================================================================

Indkaldelse til Generalforsamling 2. pinsedag den 5. juni 2017 kl.10.00.
Generalforsamlingen afholdes hos Niels Ove Winther Rapsmarken 14.

Vi inviterer hermed til generalforsamling og håber med alle e-mailadresser i hus, at komme  til at se rigtig mange af jer.

Vi har nogle vigtige informationer:
1. Vejbidrag for 2017 kr. 300 bedes indbetalt til Spar Nord - reg. 9009 kt. 1 305 806 680. Inden generalforsamlingen! Bemærk - skriv din sommerhusadresse på indbetalingen. Der vil ikke blive sendt yderligere opkrævning ud. Bestyrelsen opfordrer til, at der betales snarest. Tilmeld gerne til betalingsservice.

2. Siden sidst har vi fået et hastighedsskilt sat op på Nørtvedvej og nye advarselsskilte ved udkørsel fra Rugmarken og Møjen.

3. Velkommen til nye husejere i vores område! Vi er bekendte med, at der er 2 huse, der har fået nye ejere.

4. Til orientering kan man læse vedtægterne for Rugholm Vejlaug på vores hjemmeside, ligesom der også vil være opdaterede nyheder. Adressen er www.rugholmvejlaug.dk  

5. Vi må desværre gentage vores årlige suk: Ryd venligst op langs vejene, hvor der ligger væltede træer og kvas fra vinteren. Vores gæster og andre skulle gerne synes om at komme i området. Alle bedes desuden forsøge at begrænse hybenroserne i området. Der er alt for mange steder, de vokser ud på veje og stier. Det er grundejerens pligt at holde dem nede. Der vil i løbet af året blive kontrol fra Kommunens park- og vejvæsen, om der er oversigt, eller om der er grene der hænger for langt nede/ude af hensyn til renovationen. Se hæftet udsendt fra forsyningen, Renovation og affald i sommerhusområder 2017. Hæng den gerne synligt i dit hus, hvor der lejes ud.

6. Hvor der er udlejning på huset, er det vigtigt, at der er affaldskapacitet nok til det antal, der kan være i huset. Det var et urimelig stort problem sidste år. Det er husejerens pligt, at rydde op omkring affaldsstativerne.

7. Igen siden sidst har der været flere indbrud i området. Hjælp hinanden med at være opmærksom på, hvem der færdes her, især i efterår- og vintermånederne. Tilmeld jer eventuelt Nabohjælp. Det kunne måske have en præventiv virkning.

Har man gode ideer eller andet, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Alle ønskes en rigtig dejlig sommer på Bratten!

Med venlig hilsen
PBV.
Hanne Lundholm

____
____________________________________________________________________

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Formand:         Hanne Lundholm.  
Næstformand: Bo Kier-Hansen.
Sekretær:        Niels Ove Winther.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Nielsen
2. suppleant: Jørgen Pedersen
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 5. juni 2017. Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Hanne Lundholm
Formand


=================================================================

Indkaldelse til Generalforsamling 2. pinsedag  den  16. maj 2016 kl. 10.00.
Generalforsamlingen afholdes Klitmarken18 ved Bo Kier Hansen

Vejbidrag for 2016 kr. 300 bedes indbetalt i Spar Nord reg. 9009 kt. 1 305 806 680
inden generalforsamlingen.
Bemærk - skriv venligst din sommerhusadresse på indbetalingen. Der vil ikke blive sendt yderligere opkrævning.

Bestyrelsen opfordrer til, at man sørger for at betale snarest, der er alt for mange vi skal henvende os til for at rykke. Tilmeld eventuelt betalingsservice .

I år udsender vi for første gang indkaldelser på mail - det er en stor lettelse, så tak for velvillighed med at få jeres mail adresser afleveret.
De 6 der mangler bliver afleveret i postkassen ved sommerhuset som aftalt, jeg håber, jer der får indkaldelse i postkassen vil aflevere jeres mailadresse snarest til undertegnede.

Husk fortsat at bruge vores hjemmeside, den bliver løbende opdateret, hvis der er noget nyt.
Vinteren har været våd og stormfuld og mange træer er væltet. Dog er vores veje ikke så slemt medtaget, som det kunne forventes.

Tak til de grundejere, der har brugt tid på at flytte vejfyld fra rabatterne i de huller, der har været.

I området har der været flere indbrud og forsøg på indbrud i vinter. Det er meget irriterende for dem det går ud over. Derfor opfordres alle til at være opmærksom, hvis de ser noget usædvanligt. Politiet har for nylig været kontaktet - de kører gerne i området meddeler de.

Jeg omtalte sidste år problemet med Hybenroser og det er desværre kun få, der har gjort noget ved det. Kan I ikke undersøge på jeres grund om ikke I bør begrænse den vilde vækst af hybenroser, især der hvor de vokser ud over stier og veje.

Bestyrelsen har holdt  3 møder siden sidst. Dagsordener fra disse kan også ses på hjemmesiden.
Har du spørgsmål eller gode ideer er du velkommen til at kontakte  undertegnede eller en fra bestyrelsen.

Alle ønskes en god somme på Bratten!
Med venlig hilsen.
PBV.
Hanne Lundholm
Formand.


=================================================================Indkaldelse til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 16. maj 2016.
Mødet afholdes hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18, kl.10.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget for 2016.

5. Forslag fra grundejere.
  Alle rettidigt indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
  www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
  På valg:
  Kasserer:                  Preben Koefoed.  
  Bestyrelsesmedlem: Niels E. Johansen.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant:               Anne Marie Hjort Nielsen
2. suppleant:               Jørgen Pedersen

8. Valg af revisor:        Gitte Holm

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

På gensyn til generalforsamlingen den 16. maj 2016. Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne

Hanne Lundholm
Formand

=================================================================Til sommerhusejere under Rugholm Vejlaug.

Hermed fremsendes:
Orientering fra bestyrelsen med opkrævning af vejbidrag for 2015.  
Dagsorden til Generalforsamling 2. Pinsedag d. 25. maj 2015 kl. 10.00.
Regnskab for 2014 og budget for 2015.

Vejbidrag 2015 kr. 300 bedes indbetalt på kt. i Spar Nord :
Reg. 9009 kt. 1 305 806 680 inden generalforsamlingen.
Bemærk – skriv sommerhusadressen. Der vil ikke blive sendt yderligere opkrævning.


Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man bruger hjemmesiden til at orientere sig, da vi lægger nyheder om området og bestyrelsen ind der, hvis der sker noget nyt.
Vedtagelsen på sidste generalforsamling om, at fremsende indkaldelse på mail er rettet i vedtægterne og kan ses på hjemmesiden www.rugholmvejlaug.dk
Der er holdt 3 møder siden sidste generalforsamling. Nogle fra bestyrelsen brugte en formiddag på at fylde noget i de værste huller langs Rugholm. Desværre holdt det ikke længe på grund af meget regn.
Vejene vil blive renoveret inden generalforsamlingen. Det vil ikke være muligt at bede om ekstra vejfyld til at ligge i vejsiden uden det er aftalt med formanden.
Hvis nogen syntes, der mangler vejfyld, kan der hentes langs Rugholm ved gården, hvor der ligger meget i vejsiden.

Hybenroserne i vores område er ved at kvæle alt anden vækst - visse steder. Der opfordres til, at hver enkelt husejer forsøger at begrænse hybenroser inden de tager fuldstændig over i området.
Naturstyrelsen er så opmærksom på problemet, at det er vedtaget at fjerne alle hybenroser fra Grenen og 20 km. Syd på. Jf. nedenstående:
http://nyhederne.tv2.dk/2015-03-11-nu-skal-det-være-slut-naturstyrelsen-vil-udrydde-hybenrosen

I vinter har storm og regn taget meget på vejene såvel som stranden. Der har flere gange været ret oversvømmet i området og grøfterne har ikke kunnet afvande til Rugholm å som har været totalt oversvømmet. Bestyrelsen har set på grøfterne og vurderet, hvad der kan gøres for at afvande området bedst muligt. Det er sket sammen med en professionel grøftegraver.

Vi har fået etableret internet i vores område ved Bredbånd Nord. Det har været en stor succes og der er rigtig mange der har taget imod tilbuddet. Bredbånd Nord reetablerer langs vejene i foråret.

Der mangler stadig en del mailadresser. Alle opfordres til at sende deres mailadresse til undertegnede. Det er sidste gang, der bliver fremsendt post til dem, der endnu ikke har opgivet en mailadresse. Fremtidige indkaldelser ved manglende mailadresse, vil blive lagt i sommerhuspostkassen.

Har du spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores veje er du altid velkommen til at kontakte undertegnede eller en fra bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Pbv.
Hanne Lundholm
Formand.

==============================================================================

Indkaldelse til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 25. maj 2015.
Mødet afholdes hos Niels Johansen, Sennepsmarken 27, kl.10.00.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.     Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4.     Vedtagelse af budget.

5.     Forslag fra grundejere.
        Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
        Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden: www.rugholmvejlaug.dk

6.    Valg til bestyrelsen.
       På valg:
                                        Formand:  Hanne Lundholm.       Modtager genvalg.
                                        Næstformand: Bo Kier-Hansen.    Modtager genvalg.
                                        Sekretær:  Niels Ove Winther.      Modtager genvalg.

7.     Valg af suppleanter:
                                        1. suppleant: Kim Overgaard
                                        2. suppleant: Jørgen Pedersen

8.     Valg af revisor:           Gitte Holm

9.     Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

På gensyn til generalforsamlingen den 25. maj 2015. Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne

Hanne Lundholm
Formand====================================================

Der er fra en grundejer kommet følgende forslag:


Forslag til ændring af vedtægterne:


Forslag 1:


§ 4 Medlemmernes forhold til foreningen:

Stk. 12.  Hvert medlem pålægges at oplyse en e-mailadressse, til hvilken alle skrivelser fra foreningen sendes eller at betale et passende gebyr for hver fysisk tilsendt skrivelse.

Begrundelse for forslag 1:
Lad os få lagt al kommunikation over på mail for at spare penge og ikke mindst besvær for bestyrelsen.

                                                               Forslag 2:
§ 5. Foreningens ledelse og administration:

Stk. 4.     Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel
              ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten
              anførte adresse eller på e-mail.
Ændres til
Stk. 4.     Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel
              ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten
              anførte adresse eller på e-mail.

Stk. 5.     Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, årsregnskabet og budget for det
              kommende år skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 6.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
              i hænde senest 3 uger før.
Der tilføjes enten
Stk. 6a. Eventuelt indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal meddeles medlemmer,
             der ifølge medlemslisten har en e-mailadresse senest 1 uge inden generalforsamlingen.

eller
Stk. 6a. Eventuelt indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal meddeles hvert    
             enkelt medlem på e-mail eller på brev under den i medlemslisten anførte adresse
             senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Alternativt forslag 2:
Stk. 6.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
              i hænde senest 3 uger før.
Ændres til
Stk. 6.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
              i hænde senest 3 uger før.
Indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal
              fremgå af indkaldelsen.

Begrundelse for forslag 2:
Det ville være rart om der i indkaldelsen er en påmindelse til medlemmerne om, at der stadig er
tid til at få formuleret og afsendt den ”vigtige” sag, som man har udskudt alt for længe.
Derfor mener jeg, at indkaldelsen skal udsendes, inden fristen for indkomne forslag udløber.  
Kan dette forslag ikke vedtages, skal alternativet til forslag 2 behandles.
============================================================= 

Strandby, den 16. maj 2014Til sommerhusejere under Rugholm Vejlaug.

Hermed fremsendes:

Indkaldelse til Generalforsamling 2. Pinsedag 2014 kl. 10.00
regnskab for 2013 og budget for 2014 og en kort orientering fra Bestyrelsen.

Denne indkaldelse er samtidig opkrævning for vejbidrag 2014.
Der opfordres til, at indbetale vejbidrag via fast overførsel, husk sommerhusadressen!

Vejbidrag 300 kr. for 2014 indbetales inden generalforsamlingen!
Reg.: 9009 – kt. nr. 1 305 806 680, konto i Spar Nord.

Bemærk – skriv kun sommerhusadressen og navn, så vi ved det er vejbidrag.
Der vil ikke blive fremsendt yderligere opkrævning.
Restance pålægges
gebyr 50 kr. ved skriftlig rykker.

Bestyrelsen har holdt 3 møder siden sidste generalforsamling.
Sidste sommer konstaterede vi, at grøftekanten mellem de to sydgående stikveje på Sennepsmarken var ved at skride ned, der havde flere gange i løbet af vinteren været en bil i grøften på grund af glat føre.
Et bestyrelsesmedlem var i arbejdstøjet og der er blevet sat markering op langs vejen.
Der er arbejdet videre med hjemmesiden og drøftet indhold. Det blev besluttet, at lægge referater ind vedrørende generalforsamling og bestyrelsesmøder, og der vil komme flere henvisninger til aktiviteter i området.
Gå ind og se på hjemmesiden, måske har du forslag til yderligere. www.rugholmvejlaug.dk
Til orientering vedr. NABOHJÆLP, som blev talt om sidste år, er det undersøgt og der skal være mindst 3 deltagere og et skilt koster 650 kr. Dette til orientering hvis nogen vil arbejde videre med det.
Det har i løbet af året været nødvendigt flere gange at rettet henvendelse til AVØ vedrørende overfyldte containere, hvorefter de er blevet tømt.
Vejene bliver renoveret inden Pinse. Vi har i år aftale med entreprenør Jørgen Jensen Bangsminde, da kommunen ikke mere arbejder for private.
Igen i år, hvor det har regnet meget, er der problemer med afvanding af vejene. Der er drøftet muligheden for, at forlænge grøften langs Sennepsmarken til Rugholm å eller nedlægge et større rør.
På dagsordenen til generalforsamling er der et par ændringer til vedtægterne.
Bestyrelsen har besluttet at udsende indkaldelse og dagsorden til generalforsamling via mail, derfor vil vi meget gerne have mailadresse på alle grundejere under Rugholm Vejlaug. I øjeblikket har vi 49 mailadresser og mangler 30 for at kunne udsende på den måde.
Kontakt gerne bestyrelsen hvis du har kommentarer eller gode ideer vedrørende vores område.
På gensyn til generalforsamlingen!
Tag gerne en stol med.

Med venlig hilsen
Pbv.
Hanne Lundholm
formand.

________________________________________________________________________________


                                                                                                  Strandby, den 16. maj 2014


Indkaldelse til Generalforsamling, 2. Pinsedag, mandag den 9. juni 2014 kl. 10.00
Mødet afholdes ved Niels Ove Winther, Rapsmarken 14, Bratten.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v. formanden
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
4. Vedtagelse af budget for 2014
5. Indkomne forslag fra medlemmer.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Ilse Madsen
Preben Koefoed
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Ændring af vedtægter: § 5 stk. 4 hvor der står:
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten anførte adresse.
Ændres til:
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten anførte adresse eller på
e-mail.
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
3 uger før generalforsamlingen.

På gensyn til generalforsamlingen den 9. juni 2014 kl. 10.00 på Rapsmarken 14. Tag gerne en stol med.


På bestyrelsens vegne
Hanne Lundholm


Formand.

_______________________________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 20. maj 2013.
Mødet afholdes hos Preben Kofoed, Sennepsmarken 24, kl.10.00.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Indkomne forslag fra medlemmer.

.6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Hanne Lundholm
Bo Kier
Niels Ove Winther

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

På gensyn til generalforsamlingen den 20. maj 2013. Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Hanne Lundholm
Formand

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu