Rugholm Vejlaug

Gå til indhold

Hoved menu

Indkaldelse og indkomne forslag

Generalforsamling

                                                                         Strandby den 05-04-2024

Dagsorden til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 20. maj 2024.
Mødet afholdes hos Niels Ove Winther, Rapsmarken 14, kl.10.00.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Formand: Jan Højmark.  
Kasserer: Dorte Enevold Nielsen
 
7.                 Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort.
2. suppleant: Palle Sørensen.
 
8. Valg af revisor: Hanne Lundholm.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 20.maj 2024..

Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Jan Højmark
Formand

____________________________________________________________________

Indkomne forslag:


Forslag: "drænrør bliver tjekket med kamera for rødder og sammenfald.
Ved evt fejl udbedres de/opgraderes i diameter for at kunne klare de stigende mængder regn.


Mvh Torben
Rapsmarken 7


=========================================================================

   Frederikshavn 20-03- 2023


Kære medlemmer af Rugholm Vejlaug.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejlauget 2. pinsedag d. 29 maj 2023 kl 10.00. Mødet afholdes hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18. Vel mødt.

Information:
Vedrørende vejbidrag.
Vejbidrag er igen i år sat til 300,00 kr. Beløbet bedes indbetalt og være os i hænde inden
generalforsamlingen, ellers mister man sin stemmeret. Beløbet bedes indbetalt til konto 9009 1305806680 i Spar Nord bank.

Nedenstående 3 adresser skal IKKE indbetale i år, idet de i år 2022 har betalt 2 gange.
Klitmarken 8
Klitmarken 13
Rapsmarken 12

Yderligere til vejbidraget er hermed en bøn til alle jer når I indbetaler. Vil I ikke nok skrive jeres adresse på som indbetaler, i stedet for jeres navne eller andet. Dette for at lette kassererens arbejde. På forhånd tak.

Vejlaugets medlemmer anmodes om, at der sker oprydning langs vores veje, f.eks. væltede træer og grene fra vinterens storme. Lad os holde vores dejlige område ryddeligt for os selv og vores gæster.
Vi har fået 1 læs grus leveret. Ligger på hjørnet af Sennepsmarken og længere henne ad Sennepsmarken. (til oplysning, så har vognmanden misforstået hvor det skulle placeres). Man er velkommen til at hente det og hjælpe til med at dække hullerne i vejene.

Til medlemmer som har udlejning. Husk at sikre jer tilstrækkelig affaldskapacitet.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Sidder I med en god ide, forslag til forbedringer er I meget velkomne til at kontakte medlemmer af bestyrelsen. Se ligeledes vores hjemmeside rugholmvejlaug.dk hvor mailadresser, nyheder, vedtægter m.m. fremgår.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til Generalforsamlingen. Tag gerne en stol med.
På bestyrelsens vegne
Dorte Enevold Nielsen
kasserer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dagsorden til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023.
Mødet afholdes hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18, kl.10.00.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Næstformand: Anders Stoklund.  
Bestyrelsesmedlem: Bo Kier-Hansen.
Sekretær:  Niels Ove Winther.

7.                 Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort.
2. suppleant: Mogens Christensen.
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 29. maj 2023.

Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Jan Højmark
Formand
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag 1.
Fra Henrik Munk Andersen, Rugholm 39.                                    
4. maj 2023
 
Samme kontingent for bebygget og ubebygget grunde.

Begrundelse:
Jeg syntes at det bør gen-overvejes om ½ kontingent for ubebygget grunde er en god ide.
Jeg er med på at de, mens grundende ikke er bebygget belaster vej- nettet minimalt.
Mit argument for at beholde samme pris er, at den dag der bygges på disse grunde vil den
tunge trafik med bygge materialer mm kræve yderlig vedligeholdelse på vejnettet,
som i bund og grund ikke er gearet til tung trafik.
Blot en input fra min side, jeg bakker selvfølgeligt om den beslutning der træffes på Generalforsamlingen.

______________________________________________________________________________________

Forslag 2.  
                                                                            Frederikshavn, 7.5.2023
Til bestyrelsen,
Rugholm Vejlaug


I henhold til udsendte  indkaldelse til generalforsamling, ønskes  følgende punkter optaget på dagsorden:

A. Forslag til vedtægtsændringer

1. For at få en klarere fremstilling af hvilke ejendomme som er forpligtet til at betale kontingent og kontingentets størrelse, foreslås følgende ændringer i foreningens vedtægter:

§4.stk 6:
Nuværende ordlyd
Hvis der på en ejendom er indrettet 2 eller flere selvstændige boligenheder, betales det for hver enhed
.
Foreslås ændret til :
§4 stk 6
a. Hvis  der på en ejendom er indrettet 2 eller flere selvstændige boligenheder, betales det for hver enhed.
b. Såfremt to arealer, med hver deres matrikelnummer
- ejes af én og samme person  og
- grænser op til hinanden og
- kun den ene matrikel er bebygget,
ansees dette som værende én ejendom. Der betales kontingent for én ejendom indtil der på den ubebyggede matrikel opføres en bolig-enhed, eller der sker frasalg af den ubebyggede matriklen.


2. For at kontingentet fremover i større grad skal afspejle de forskellige medlemsgruppers belastning /slitage på områdets veje (sommer- og vinterbelastning), foreslås følgende ændring :
§4.stk7:
Nuværende ordlyd:
Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store beløb  for alle ejendomme og enheder.

Foreslås ændret til
§4.stk 7
a. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen på vejbidraget for henholdsvis
- ubebyggede parceller,
- ejendomme hvorpå boligenheden overvejende benyttes som fritidsbolig og
- ejendomme hvorpå  boligenheden benyttes som helårsbolig.
b.: Helårsbeboere betaler det til fritidshuse fastsatte kontingent, tillagt 50%.

3.  For at gøre det mere klart  hvordan forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til bestyrelsen– og med baggrund i elektronikkens tidsalder- foreslås følgende ændringer af
§5. stk 6:
Nuværende ordlyd:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før.
Foreslåes ændret til
§5.stk 6:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før, enten pr. brev eller som e-mail til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Alle rettidige indkomne forslag indgår i en ny dagsorden, som bekendtgøres for medlemmerne før mødet.4. Af  gældende vedtægter fremgår det ikke hvorvidt det kan afgives stemme med fuldmagt, fra et medlem som er forhindret fra selv at være til stede. Forskellige årsager kan ligge til grund for at ikke alle medlemmer kan møde op på en generalforsamling, ikke mindst afstanden. Så vidt forslagsstilleren bekendt, er det på tidligere generalforsamlinger blevet accepteret at der kan stemmes ved fuldmagt. Med dette forslag ønskes bestemmelse om brug af fuldmagt ved generalforsamlinger, til at indgå i vedtægterne, samtidig som det præciseres hvor mange fuldmagter det enkelte medlem kan repræsentere. På den baggrund foreslås ændring af
§5 stk 7:
Nuværende ordlyd:
Et medlem har på generalforsamlingen 1 stemme for hvert bidrag der er pålagt medlemmet.

Foreslås ændret til
§5 stk 7
a. Et medlem har på generalforsamlingen 1 stemme for hvert bidrag der er pålagt medlemmet.
b. Stemmeretten kan udøves af ejerens ægtefælle/samlever.
c. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller et medlem af foreningen, som ejeren har givet skriftlig fuldmagt, men ingen kan stemme for flere end 5 medlemmer.


5. Vedtægterne er foreningens grundlov. Det er her medlemmet kan se på hvilket grundlag det meldte sig ind i foreningen, og det er her, fremtidige medlemmer kan se hvad medlemsskabet medfører. Der bør være indbygget en vis ”træghed” med hensyn til ændring af vedtægterne. De skal ikke uden videre kunne ændres ved en simpel flertalsbeslutning som f. eks valg til bestyrelse, beslutning om vejerne skal asfalteres, opsætning af hastighedsbegrænsninger o.l.  Desuden er det almindelig i fleste foreninger at det stilles strengere krav når det drejer sig om vedtægtsændringer. På den baggrund foreslås ændring af
§5 stk 10:
Nuværende ordlyd:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Foreslås ændret til
§5. stk 10
a . Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.

b. Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Er halvdelen af de stemmeberettigede ikke til stede, kan forslaget med samme ordlyd behandles på en ekstraordinær generalforsamling, som kan indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Det kan da vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
c.  Vedtægtsændringen(-erne) træder i kraft med virkning fra det tidspunkt de er endelig vedtaget.
B Forslag til punkt på dagsordenen:

1. På baggrund af  bestyrelsens forslag om halvt kontingent på de ubebyggede parceller, bedes bestyrelsen fremlægge oplysninger om,
- hvor mange ubebyggede grunde som i dag betaler /ikke betaler kontingent,
- hvor mange af medlemmerne som er helårsbeboere og
-  hvad en indførelse af halvt kontingent for ubebyggede parceller, vil betyde for foreningen rent økonomisk.

2. Samtidig bedes bestyrelsen at fremlægge en redegørelse om de vedtægtsmæssige og juridiske og aspekter, der vil være ved at indføre differentieret vejbidrag, herunder

•  konsekvenser for de parceller hvor der ikke foreligger tinglysning om medlemskab i vejlauget,

• om et frivillig indgået medlemskab i Vejlauget  kan bringes til ophør, når forudsætningerne ved indmeldelsen ( vedtægterne ) ændres
• om en evt. ny køber af en parcel kan pålægges at melde sig ind i Vejlauget, i så fald med hvilken begrundelse
• størrelsen af den enkelte ejendom set i forhold til kontingentets størrelse, uagtet om den udgøres af én eller to parceller
•  indførelse af differentieret bidrag til Vejlauget beroende på bl.a den årlige belastning af vejerne (helårsbeboere, udlejning til turister, slitage i sommer-vinterhalvår) jfr. Privatvejslovens §51.
• fremtidig stemmeret for medlemmer med to parceller

3.Desuden bedes bestyrelsen redegøre for konsekvenserne ved indførelse af differentieret kontingent, for fordelingen af foreningens aktiver og passiver, såfremt den af medlemmerne besluttes nedlagt.

Man  forventer at alle rettidige indkomne forslag  indgår i en ny dagsorden, som fremsendes medlemmerne før mødet bekendtgøres for medlemmerne før mødet(jfr. §5 stk 6 i vedtægterne).


Med venlig hilsen
Einar Odd Løland
Klitmarken 15
_______________________________________________________________________

Forslag 3.
Forslag til generalforsamlingen den 29. maj 2023 i Rugholm Vejlaug, 9970 Strandby.


                                                                                                Strandby den 25. marts 2023.

Ubebyggede grunde skal betale ½ kontingent fra 2024
Bestyrelsen foreslår, at ubebyggede grunde betaler ½ kontingent fra 2024.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Rugholm Vejlaug

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forslag 4.
Forslag til generalforsamlingen den 29. maj 2023 i Rugholm Vejlaug, 9970 Strandby.

                                                                                              Strandby, den 25. marts 2023.

Forhøjelse af kontingent til kr. 400,00 fra 2024.
Kontingentet har siden foreningens start i 1999 været kr. 300,00.
Det er bestyrelsens holdning, at det er nødvendigt, at kontingent fra 2024 sættes op til kr.
400,00.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Rugholm Vejlaug

_____________________________________________________________________________

Forslag nr. 5.
Forslag til generalforsamlingen den 29. maj 2023 i Rugholm Vejlaug, 9970 Strandby

                                                                                                  Strandby, den 5. maj 2023.
Hastighed på Rugholm.
Der er flere der klager over, at der stadig køres alt for stærkt på Rugholm, selvom der i 2021
blev opsat 20 km skilte. (vejl. max. hastighed)
Der ønskes en drøftelse og beslutning om hvilke tiltag bestyrelsen skal arbejde med.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Rugholm Vejlaug

_____________________________________________________________________________

==============================================================

Til husejere under Rugholm Vejlaug.

År 2022

Det er tid for indbetaling af vejbidrag til Vejlauget.

Vejbidrag andrager 300 kr. årligt og bedes indbetalt  inden 1. Maj d.å. til
Spar Nord
Reg. 9009
Konto nr. 1305806680

Skriv sommerhusadressen på indbetalingen så vi kan henføre den til rette adresse.

Det vil fremover være den 1. Maj der er sidste indbetalings tidspunkt.
Sørg gerne for fast overførsel.

Der vil inden for kort tid komme indkaldelse til Vejlaugets generalforsamling som finder sted
2. Pinsedag kl. 10.00 på Rugholm 23, hos Anders Stoklund.

Opkrævning af vejbidrag vil femover komme uafhængig af indkaldelse til generalforsamlingen.Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Rugholm Vejlaug.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 6. juni 2022.
Mødet afholdes hos Anders  Stoklund, Rugholm 23, kl.10.00.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Formand: Jan Højmark.  
Kasserer: Preben Koefoed.
 
7.                 Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort.
2. suppleant: Betina Kjerntrup.
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 6. juni 2022.

Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Jan Højmark
Formand

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forespørgsel

Modtaget den 17-05-2022.

Forslag til generalforsamling I Rughold Vejlaug den 6/5-2022.

Er det muligt at vejlauget kan følge op på om klipning af beplantning overholdes jævnfør kommunens retningslinjer for dette.

https://www.frederikshavn.dk/borger/trafik-og-veje/haek-hegn-og-ukrudt

Jeg vil foreslå at vejlauget 1 gang årligt påtaler manglende beskæring af træer og buske, overfor de grundejere som ikke følger kommunens anvisning, med en frist på 30 dage til at bringe det i orden. Såfremt beskæring ikke foretages af grundejer, bør vejlauget gøre kommunen opmærksom på den manglende beskæring.

Med venlig hilsen

Leo Zimmermann

Rapsmarken 16

===========================================================================

Til husejere under Rugholm Vejlaug.


Det er tid for indbetaling af vejbidrag til Vejlauget.

Vejbidrag andrager 300 kr. årligt og bedes indbetalt  inden 1. Maj d.å. til
Spar Nord
Reg. 9009
Konto nr. 1305806680

Skriv sommerhusadressen på indbetalingen så vi kan henføre den til rette adresse.

Det vil fremover være den 1. Maj der er sidste indbetalings tidspunkt.
Sørg gerne for fast overførsel.

Der vil inden for kort tid komme indkaldelse til Vejlaugets generalforsamling som finder sted
2. Pinsedag kl. 10.00 på Klitmarken 1.

Opkrævning af vejbidrag vil femover komme uafhængig af indkaldelse til generalforsamlingen.


Der kører stadig alt for hurtigt på vores veje, det bedes man bemærke også over for lejere. Hæng evt. et opslag i sommerhuset om hastigheds begrænsning på
40 km. Som der er fra skiltningen på Nørtvedvej.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Rugholm Vejlaug.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Generalforsamling 2021

Kære medlemmer af Rugholm Vejlaug.
Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejlauget, 2. pinsedag, den 24. maj 2021 kl. 10.00, mødet afholdes hos Mogens Christensen Klitmarken 1.  
Tag gerne en stol med til eget brug. Mødet holdes udendørs. Bestyrelsen anbefaler, der i den givne situation, kun møder 1 person op fra hvert hus.
Såfremt der i uge 20 er restriktioner, som forhindrer afholdelse af vores generalforsamling, udsættes denne til senere på året, bestyrelsen vil i så fald udmelde en ny dato, så hurtigt som muligt.
Information:
Vedrørende vejbidrag er der udsendt særskilt skrivelse.
Vejlaugets medlemmer anmodes om, at der sker oprydning langs vores veje, f.eks. væltede træer og grene fra vinterens storme. Lad os holde vores dejlige område ryddeligt for os selv og vore gæster.
Til medlemmer som har udlejning, og i øvrigt, husk at sikre jer tilstrækkelig affaldskapacitet, anskaf gerne et lukket system. Bestyrelsen har flere gange oplevet at dyr/fugle har flænset papirposen med et værre svineri til følge. Forsyningen kan kontaktes på tlf. 98299000, her vil man være behjælpelig med ændring af eksisterende ordning.   
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.    
NB. Kør ikke for stærkt i vores område.
Er der gode ideer, forslag osv. er i meget velkomne til at kontakte medlemmer af bestyrelsen, se vores hjemmeside rugholmvejlaug.dk hvor mailadresser, nyheder, vedtægter m.m. fremgår.
Pbv
Mogens Christensen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 24. maj 2021.
Mødet afholdes hos Mogens Christensen, Klitmarken 1, kl.10.00.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Næstformand: Hanne Lundholm.  
Bestyrelsesmedlem: Bo Kier-Hansen.
Sekretær:  Niels Ove Winther.

7.  Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort.
2. suppleant: Lars B. Rasmussen.
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 24. maj 2021.

Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Mogens H. Christensen
Formand

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkomne forslag.

Forslag til afstemning på generalforsamling 24-05-2021.

Det foreslås at pålægge bestyrelsen at undersøge, hvilke alternativer der findes til den knuste asfalt, som giver store støvgener. Støvgenerne forårsages i væsentligt omfang af fordelingstrafikken på Rugholmens belægningsfrie del. Ud over de umiddelbare gener af det fysiske støv, ønskes det også belyst hvilke sundhedsmæssige gener/konsekvenser asfalt støvet har.
1. er det miljømæssigt forsvarligt, at nedknust asfalt anvendes som køreflade?
a. Hvad er myndighedernes anbefaling?
2. kan støvet bindes ved anvendelse af kemi eller anden fast belægning?
3. kan der opnås tilladelse til hastighedsregulering til mindre end de nuværende 40 km/t?
4. kan der udføres fast belægning som på den nordlige del af vejen?
Aktiviteterne 2-4 kan eventuelt kombineres.
Det pålægges også bestyrelsen at indhente tilbud/prisoverslag på ovenstående.
Til belysning af forslaget vedhæftes et udpluk af artikler om støv fra knust asfalt.

Forslagsstillere
Mogens Christensen  Birgitte og Torben Nielsen
Gitte og Henrik Adamsen  Ilse Madsen
Susanne og Per Larsen  Herdis og Leo Zimmermann
Louise Weise og David Holm  Uta og Mogens Bech
Lone og Niels Kold  Kristina og Anders Stoklund
Gitte og Henrik Holm  Susanne Larsen og Jakob Andersen
Marianne og Tony Christiansen
Helle og Lars Sørensen


Vedlagt link til 5 artikter

https://www.tv2nord.dk/broenderslev/asfaltstoev-bekymrer-rasmus-udsaettes-for-kraeftfremkaldende-stoffer


https://www.regionsjaelland.dk/Miljo/jordforurening/for-grundejere/Sider/udlaegning-af-knust-asfalt.aspx

--https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/2238/2238.pdf

https://www.egedalkommune.dk/borger/natur-miljoe-og-affald/jordforurening-og-jordflytning/knust-asfalt/

https://odder.dk/borger/teknik-milj%C3%B8/natur-milj%C3%B8/jord/brug-af-knust-asfalt/

======================================================================================                                         Generalforsamling 2020

Kære medlemmer af Rugholm Vejlaug.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejlauget, 2. pinsedag, den 1. juni 2020 kl. 10.00, mødet afholdes hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18.  Medbring en stol til eget brug.

Såfremt der 1. juni er restriktioner, som forhindrer afholdelse af vores generalforsamling, udsættes denne til senere på året, bestyrelsen vil i så fald udmelde en ny dato, så hurtigt som muligt.

Information:

Vejbidraget, kr. 300 bedes indbetalt til Spar Nord, Reg. nr. 9009, konto nr. 1305806680

Indbetalingen skal ske inden generalforsamlingen. Skriv sommerhusadressen på indbetalingen, så vi kan henføre til rette person.
        
NB. Der bliver ikke sendt yderligere opkrævning ud.

Vejlaugets medlemmer anmodes om, at der sker oprydning langs vores veje, f.eks. væltede træer og grene fra vinterens storme. Lad os holde vores dejlige område ryddeligt for os selv og vore gæster.

Til medlemmer som har udlejning, og i øvrigt, husk at sikre jer tilstrækkelig affaldskapacitet, anskaf gerne et lukket system.
  
Kontakt gerne Forsyningen, tlf. 98299000, de vil være behjælpelig med ændring af den  eksisterende ordning.
 
Bestyrelsen anbefaler et lukket system, da vi flere gange har oplevet at dyr/fugle har flænset papirposen, med et værre svineri til følge.        

Endelig opfordres medlemmerne, og deres gæster, til at vise hensyn i forbindelse med festivitas, orienter naboer, genboer og andre i nærområdet, Tak.

NB. Kør ikke for stærkt i vores område.


Er der gode ideer, forslag osv. er i meget velkomne til at kontakte medlemmer af bestyrelsen, se  vores hjemmeside
rugholmvejlaug.dk hvor mailadresser, nyheder, vedtægter m.m. fremgår.

Pbv

Mogens Christensen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 1. juni 2020.
Mødet afholdes hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18, kl.10.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
    Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
    Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
    www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
    På valg:
    Formand:  Mogens H. Christensen.  
    Kasserer:  Preben Koefoed.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort
2. suppleant: Lars B. Rasmussen
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 1. juni 2020.

På bestyrelsens vegne
Mogens H. Christensen
Formand

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Indkomne forslag til generalforsamlingen:  


                                                                                                                     
Onsdag den 29. april. 2020
Hej Mogens

Jeg vil gerne fremsætte et forslag om at få lavet nogle
“vejbump” i forbindelse med renovering af vores veje i 2020.
Det er lige blevet gjort på Møjen og ville helt sikkert også hjælpe her, hvor der ofte køres alt for stærkt.

M.v.h.
Jacob
Klitmarken 6


================================================================================

                                   Generalforsamling 2019

Kære medlemmer af Rugholm Vejlaug.
                                            
Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejlauget 2. pinsedag, den 10. juni 2019 kl. 10.00, mødet afholdes hos Hanne Lundholm,  Sennepsmarken 6.  Medbring en stol til eget brug.

Information:

Vejbidraget kr. 300 bedes indbetalt til Spar Nord, Reg. nr. 9009, konto nr. 1305806680

Indbetalingen skal ske inden generalforsamlingen.

Skriv sommerhusadressen på indbetalingen, så vi kan henføre til rette person.         
En BØN: Kan vi få de sidste med på PBS.

NB. Der bliver ikke sendt yderligere opkrævning ud.

Vejlaugets medlemmer anmodes om, at der sker oprydning langs vores veje, f.eks. væltede træer og grene fra vinterens storme. Lad os holde vores dejlige område ryddeligt for os selv og vore gæster.

Til medlemmer som har udlejning, og i øvrigt, husk at sikre jer tilstrækkelig affaldskapacitet, anskaf gerne et lukket system.

En plastcontainer på 140 liter koster 937,50 for tømning i 26 uger pr. år.

En pose på 110 liter koster 687,50 for samme antal tømninger.

Vi har fået en kontaktperson i Forsyningen, Pia Bak tlf. 98299223, hun vil være        behjælpelig med eventuel ændring af den eksisterende ordning.

Bestyrelsen anbefaler et lukket system, da vi flere gange har oplevet at dyr/fugle har flænset papirposen, med et værre svineri til følge.
      
Endelig opfordres medlemmerne og deres gæster til at vise hensyn i forbindelse med festivitas, orienter naboer, genboer og andre i nærområdet, Tak.

NB. Kør ikke for stærkt i vores område.

Er der gode ideer, forslag osv. er i meget velkomne til at kontakte medlemmer af bestyrelsen, se gerne vores hjemmeside rugholmvejlaug.dk hvor mailadresser, nyheder, vedtægter m.m. fremgår.

Pbv

Mogens Christensen                                                     Strandby den 4. Maj 2019


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              Strandby den 4. Maj 2019

Dagsorden til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 10. juni 2019.
Mødet afholdes hos Hanne Lundholm, Sennepsmarken 6, kl.10.00.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Næstformand: Hanne Lundholm.  
Bestyrelsesmedlem: Bo Kier-Hansen.
Sekretær:  Niels Ove Winther

7.                 Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Nielsen
2. suppleant: Lars B. Rasmussen
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 10. juni 2019
.
Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Mogens H. Christensen
Formand

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indkomne forslag.


                                                                                  Frederikshavn den 11. maj 2019

Til generalforsamlingen,  Rugholm Vejlaug den 10. juni 2019.

Jeg ønsker at stille følgende forslag til behandling på vores generalforsamling:

 
                               Ændring af vejlaug til grundejerforening

§1 stk. 1

Navn ændres til : Rugholm Gundejerforening.


§3 stk. 1

Tilføjes : Grundejerforeningens formål er at varetage alle medlemmernes fællesanliggender i forhold til offentlige myndigheder og forsyningsleverandører:

veje, grøfter, træer, vand, elektricitet, fællesareal ect.

samt bevare områdets karakter som rekreativt sommerhusområde, i form af relevant opfølgning på afvigelser fra lokalplan, vedtægterne og ordensregler.


§3 Stk. 2

teksten slettesMin begrundelse for ændring er, at bestyrelsen som grundejerforening,  kan varetage alle medlemmernes interesser vedr. den enkeltes parcel, samt hele vores attraktive område, og ikke kun vores veje.Med venlig hilsen

Palle Sørensen
Sennepsmarken 33

=================================================================


                                     Generalforsamling 2018

Kære medlemmer af Rugholm Vejlaug.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejlauget 2. pinsedag, den 21. maj 2018 kl. 10.00, mødet afholdes hos Preben Kofoed, Sennepsmarken 24.

Information:
Vejbidraget kr. 300 bedes indbetalt til Spar Nord

Reg. nr. 9009, konto nr. 1 305 806 680

inden generalforsamlingen. Skriv sommerhusadressen på indbetalingen, så vi kan henføre til rette person.
NB. Der bliver ikke sendt yderligere opkrævning ud.

Vejlaugets medlemmer anmodes om, at der sker oprydning langs vores veje, f.eks. væltede træer og grene fra vinterens storme. Lad os holde vores dejlige område ryddeligt for os selv og vore gæster.

Til medlemmer som har udlejning, husk at sikre jer tilstrækkelig affaldskapacitet, så vi er fri for så overfyldte poser, at dyrene kan få fat i resterne, det giver et værre svineri.

Endelig opfordres medlemmerne og deres gæster til ikke at køre for stærkt i området, lav evt. et opslag i huset.

Er der gode ideer, forslag osv. er I meget velkomne til at kontakte medlemmer af bestyrelsen, se gerne vores hjemmeside rugholmvejlaug.dk, hvor mailadresser, nyheder osv. fremgår.


                                              
 Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Formand:  Mogens H. Christensen.  
Kasserer:  Preben Koefoed.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Nielsen
2. suppleant: Claudi Bradsted Sørensen
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 21. maj 2018.
Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Mogens H. Christensen
Formand

                                              
Indkomne forslag:


Den lør. 21. apr. 2018 20.07 skrev Lars Rasmussen <heidi-lars@turbopost.dk>:

Hej.

Tak for indkaldelsen og for jeres bestyrelsesarbejde for Vejlauget.

Vi har et forslag til generalforsamlingen.

Vi foreslår, at de 3-4 hovedgrøfter, der ligger i lokalplan 90-1 område, og som skal lede vand ud i Rugholm å renses op og efterfølgende renses op efter behov. Evt. ved en årlig gennemgang.

Vi har selv forestået oprensningen af den ene hovedgrøft, men da grøfterne ligger på fællesarealer jf. lokal plan nr.90-1, mener vi, det må være en fælles opgave at sikre, at grøfterne fungerer.

Vi bistår gerne med indhentning af tilbud på oprensning af de omtalte grøfter.
Det er muligt, at vi, som ligger først for og lavest i området, har problemet tættest på, men hvis ikke grøfterne vedligeholdes, vil problemet i fremtiden ikke kun være hos os men også hos naboerne.

Derudover er vi interesseret i at høre nærmere om, hvad det er, der er blevet drøftet omkring grøfter, som har været på agendaen på de seneste bestyrelsesmøder.

Vi synes ikke lige, vi kan finde formandens beretning i de vedhæftede filer, som skrevet i mailen – men den bliver måske først præsenteret på generalforsamlingen jf. dagsordenen?

Med venlig hilsen

Lars Brovn Rasmussen
Sennepsmarken 11

=================================================================

Indkaldelse til Generalforsamling 2. pinsedag den 5. juni 2017 kl.10.00.
Generalforsamlingen afholdes hos Niels Ove Winther Rapsmarken 14.

Vi inviterer hermed til generalforsamling og håber med alle e-mailadresser i hus, at komme  til at se rigtig mange af jer.

Vi har nogle vigtige informationer:
1. Vejbidrag for 2017 kr. 300 bedes indbetalt til Spar Nord - reg. 9009 kt. 1 305 806 680. Inden generalforsamlingen! Bemærk - skriv din sommerhusadresse på indbetalingen. Der vil ikke blive sendt yderligere opkrævning ud. Bestyrelsen opfordrer til, at der betales snarest. Tilmeld gerne til betalingsservice.

2. Siden sidst har vi fået et hastighedsskilt sat op på Nørtvedvej og nye advarselsskilte ved udkørsel fra Rugmarken og Møjen.

3. Velkommen til nye husejere i vores område! Vi er bekendte med, at der er 2 huse, der har fået nye ejere.

4. Til orientering kan man læse vedtægterne for Rugholm Vejlaug på vores hjemmeside, ligesom der også vil være opdaterede nyheder. Adressen er www.rugholmvejlaug.dk  

5. Vi må desværre gentage vores årlige suk: Ryd venligst op langs vejene, hvor der ligger væltede træer og kvas fra vinteren. Vores gæster og andre skulle gerne synes om at komme i området. Alle bedes desuden forsøge at begrænse hybenroserne i området. Der er alt for mange steder, de vokser ud på veje og stier. Det er grundejerens pligt at holde dem nede. Der vil i løbet af året blive kontrol fra Kommunens park- og vejvæsen, om der er oversigt, eller om der er grene der hænger for langt nede/ude af hensyn til renovationen. Se hæftet udsendt fra forsyningen, Renovation og affald i sommerhusområder 2017. Hæng den gerne synligt i dit hus, hvor der lejes ud.

6. Hvor der er udlejning på huset, er det vigtigt, at der er affaldskapacitet nok til det antal, der kan være i huset. Det var et urimelig stort problem sidste år. Det er husejerens pligt, at rydde op omkring affaldsstativerne.

7. Igen siden sidst har der været flere indbrud i området. Hjælp hinanden med at være opmærksom på, hvem der færdes her, især i efterår- og vintermånederne. Tilmeld jer eventuelt Nabohjælp. Det kunne måske have en præventiv virkning.

Har man gode ideer eller andet, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Alle ønskes en rigtig dejlig sommer på Bratten!

Med venlig hilsen
PBV.
Hanne Lundholm

____
____________________________________________________________________

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Forslag fra grundejere.
Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Formand:         Hanne Lundholm.  
Næstformand: Bo Kier-Hansen.
Sekretær:        Niels Ove Winther.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant: Anne Marie Hjort Nielsen
2. suppleant: Jørgen Pedersen
 
8. Valg af revisor: Gitte Holm

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Vi håber, at mange grundejere vil møde op til generalforsamlingen den 5. juni 2017. Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Hanne Lundholm
Formand


=================================================================

Indkaldelse til Generalforsamling 2. pinsedag  den  16. maj 2016 kl. 10.00.
Generalforsamlingen afholdes Klitmarken18 ved Bo Kier Hansen

Vejbidrag for 2016 kr. 300 bedes indbetalt i Spar Nord reg. 9009 kt. 1 305 806 680
inden generalforsamlingen.
Bemærk - skriv venligst din sommerhusadresse på indbetalingen. Der vil ikke blive sendt yderligere opkrævning.

Bestyrelsen opfordrer til, at man sørger for at betale snarest, der er alt for mange vi skal henvende os til for at rykke. Tilmeld eventuelt betalingsservice .

I år udsender vi for første gang indkaldelser på mail - det er en stor lettelse, så tak for velvillighed med at få jeres mail adresser afleveret.
De 6 der mangler bliver afleveret i postkassen ved sommerhuset som aftalt, jeg håber, jer der får indkaldelse i postkassen vil aflevere jeres mailadresse snarest til undertegnede.

Husk fortsat at bruge vores hjemmeside, den bliver løbende opdateret, hvis der er noget nyt.
Vinteren har været våd og stormfuld og mange træer er væltet. Dog er vores veje ikke så slemt medtaget, som det kunne forventes.

Tak til de grundejere, der har brugt tid på at flytte vejfyld fra rabatterne i de huller, der har været.

I området har der været flere indbrud og forsøg på indbrud i vinter. Det er meget irriterende for dem det går ud over. Derfor opfordres alle til at være opmærksom, hvis de ser noget usædvanligt. Politiet har for nylig været kontaktet - de kører gerne i området meddeler de.

Jeg omtalte sidste år problemet med Hybenroser og det er desværre kun få, der har gjort noget ved det. Kan I ikke undersøge på jeres grund om ikke I bør begrænse den vilde vækst af hybenroser, især der hvor de vokser ud over stier og veje.

Bestyrelsen har holdt  3 møder siden sidst. Dagsordener fra disse kan også ses på hjemmesiden.
Har du spørgsmål eller gode ideer er du velkommen til at kontakte  undertegnede eller en fra bestyrelsen.

Alle ønskes en god somme på Bratten!
Med venlig hilsen.
PBV.
Hanne Lundholm
Formand.


=================================================================Indkaldelse til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 16. maj 2016.
Mødet afholdes hos Bo Kier-Hansen, Klitmarken 18, kl.10.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget for 2016.

5. Forslag fra grundejere.
  Alle rettidigt indkomne forslag kan ses på hjemmesiden:
  www.Rugholmvejlaug.dk

6. Valg til bestyrelsen.
  På valg:
  Kasserer:                  Preben Koefoed.  
  Bestyrelsesmedlem: Niels E. Johansen.

7. Valg af suppleanter:
1. suppleant:               Anne Marie Hjort Nielsen
2. suppleant:               Jørgen Pedersen

8. Valg af revisor:        Gitte Holm

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

På gensyn til generalforsamlingen den 16. maj 2016. Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne

Hanne Lundholm
Formand

=================================================================Til sommerhusejere under Rugholm Vejlaug.

Hermed fremsendes:
Orientering fra bestyrelsen med opkrævning af vejbidrag for 2015.  
Dagsorden til Generalforsamling 2. Pinsedag d. 25. maj 2015 kl. 10.00.
Regnskab for 2014 og budget for 2015.

Vejbidrag 2015 kr. 300 bedes indbetalt på kt. i Spar Nord :
Reg. 9009 kt. 1 305 806 680 inden generalforsamlingen.
Bemærk – skriv sommerhusadressen. Der vil ikke blive sendt yderligere opkrævning.


Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man bruger hjemmesiden til at orientere sig, da vi lægger nyheder om området og bestyrelsen ind der, hvis der sker noget nyt.
Vedtagelsen på sidste generalforsamling om, at fremsende indkaldelse på mail er rettet i vedtægterne og kan ses på hjemmesiden www.rugholmvejlaug.dk
Der er holdt 3 møder siden sidste generalforsamling. Nogle fra bestyrelsen brugte en formiddag på at fylde noget i de værste huller langs Rugholm. Desværre holdt det ikke længe på grund af meget regn.
Vejene vil blive renoveret inden generalforsamlingen. Det vil ikke være muligt at bede om ekstra vejfyld til at ligge i vejsiden uden det er aftalt med formanden.
Hvis nogen syntes, der mangler vejfyld, kan der hentes langs Rugholm ved gården, hvor der ligger meget i vejsiden.

Hybenroserne i vores område er ved at kvæle alt anden vækst - visse steder. Der opfordres til, at hver enkelt husejer forsøger at begrænse hybenroser inden de tager fuldstændig over i området.
Naturstyrelsen er så opmærksom på problemet, at det er vedtaget at fjerne alle hybenroser fra Grenen og 20 km. Syd på. Jf. nedenstående:
http://nyhederne.tv2.dk/2015-03-11-nu-skal-det-være-slut-naturstyrelsen-vil-udrydde-hybenrosen

I vinter har storm og regn taget meget på vejene såvel som stranden. Der har flere gange været ret oversvømmet i området og grøfterne har ikke kunnet afvande til Rugholm å som har været totalt oversvømmet. Bestyrelsen har set på grøfterne og vurderet, hvad der kan gøres for at afvande området bedst muligt. Det er sket sammen med en professionel grøftegraver.

Vi har fået etableret internet i vores område ved Bredbånd Nord. Det har været en stor succes og der er rigtig mange der har taget imod tilbuddet. Bredbånd Nord reetablerer langs vejene i foråret.

Der mangler stadig en del mailadresser. Alle opfordres til at sende deres mailadresse til undertegnede. Det er sidste gang, der bliver fremsendt post til dem, der endnu ikke har opgivet en mailadresse. Fremtidige indkaldelser ved manglende mailadresse, vil blive lagt i sommerhuspostkassen.

Har du spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores veje er du altid velkommen til at kontakte undertegnede eller en fra bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Pbv.
Hanne Lundholm
Formand.

==============================================================================

Indkaldelse til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 25. maj 2015.
Mødet afholdes hos Niels Johansen, Sennepsmarken 27, kl.10.00.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.     Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4.     Vedtagelse af budget.

5.     Forslag fra grundejere.
        Forslag, der er modtaget før udsendelsen af indkaldelsen, er vedlagt.
        Alle indkomne forslag kan ses på hjemmesiden: www.rugholmvejlaug.dk

6.    Valg til bestyrelsen.
       På valg:
                                        Formand:  Hanne Lundholm.       Modtager genvalg.
                                        Næstformand: Bo Kier-Hansen.    Modtager genvalg.
                                        Sekretær:  Niels Ove Winther.      Modtager genvalg.

7.     Valg af suppleanter:
                                        1. suppleant: Kim Overgaard
                                        2. suppleant: Jørgen Pedersen

8.     Valg af revisor:           Gitte Holm

9.     Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

På gensyn til generalforsamlingen den 25. maj 2015. Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne

Hanne Lundholm
Formand====================================================

Der er fra en grundejer kommet følgende forslag:


Forslag til ændring af vedtægterne:


Forslag 1:


§ 4 Medlemmernes forhold til foreningen:

Stk. 12.  Hvert medlem pålægges at oplyse en e-mailadressse, til hvilken alle skrivelser fra foreningen sendes eller at betale et passende gebyr for hver fysisk tilsendt skrivelse.

Begrundelse for forslag 1:
Lad os få lagt al kommunikation over på mail for at spare penge og ikke mindst besvær for bestyrelsen.

                                                               Forslag 2:
§ 5. Foreningens ledelse og administration:

Stk. 4.     Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel
              ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten
              anførte adresse eller på e-mail.
Ændres til
Stk. 4.     Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel
              ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten
              anførte adresse eller på e-mail.

Stk. 5.     Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, årsregnskabet og budget for det
              kommende år skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 6.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
              i hænde senest 3 uger før.
Der tilføjes enten
Stk. 6a. Eventuelt indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal meddeles medlemmer,
             der ifølge medlemslisten har en e-mailadresse senest 1 uge inden generalforsamlingen.

eller
Stk. 6a. Eventuelt indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal meddeles hvert    
             enkelt medlem på e-mail eller på brev under den i medlemslisten anførte adresse
             senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Alternativt forslag 2:
Stk. 6.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
              i hænde senest 3 uger før.
Ændres til
Stk. 6.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
              i hænde senest 3 uger før.
Indkomne forslag inklusiv eventuel begrundelse skal
              fremgå af indkaldelsen.

Begrundelse for forslag 2:
Det ville være rart om der i indkaldelsen er en påmindelse til medlemmerne om, at der stadig er
tid til at få formuleret og afsendt den ”vigtige” sag, som man har udskudt alt for længe.
Derfor mener jeg, at indkaldelsen skal udsendes, inden fristen for indkomne forslag udløber.  
Kan dette forslag ikke vedtages, skal alternativet til forslag 2 behandles.
============================================================= 

Strandby, den 16. maj 2014Til sommerhusejere under Rugholm Vejlaug.

Hermed fremsendes:

Indkaldelse til Generalforsamling 2. Pinsedag 2014 kl. 10.00
regnskab for 2013 og budget for 2014 og en kort orientering fra Bestyrelsen.

Denne indkaldelse er samtidig opkrævning for vejbidrag 2014.
Der opfordres til, at indbetale vejbidrag via fast overførsel, husk sommerhusadressen!

Vejbidrag 300 kr. for 2014 indbetales inden generalforsamlingen!
Reg.: 9009 – kt. nr. 1 305 806 680, konto i Spar Nord.

Bemærk – skriv kun sommerhusadressen og navn, så vi ved det er vejbidrag.
Der vil ikke blive fremsendt yderligere opkrævning.
Restance pålægges
gebyr 50 kr. ved skriftlig rykker.

Bestyrelsen har holdt 3 møder siden sidste generalforsamling.
Sidste sommer konstaterede vi, at grøftekanten mellem de to sydgående stikveje på Sennepsmarken var ved at skride ned, der havde flere gange i løbet af vinteren været en bil i grøften på grund af glat føre.
Et bestyrelsesmedlem var i arbejdstøjet og der er blevet sat markering op langs vejen.
Der er arbejdet videre med hjemmesiden og drøftet indhold. Det blev besluttet, at lægge referater ind vedrørende generalforsamling og bestyrelsesmøder, og der vil komme flere henvisninger til aktiviteter i området.
Gå ind og se på hjemmesiden, måske har du forslag til yderligere. www.rugholmvejlaug.dk
Til orientering vedr. NABOHJÆLP, som blev talt om sidste år, er det undersøgt og der skal være mindst 3 deltagere og et skilt koster 650 kr. Dette til orientering hvis nogen vil arbejde videre med det.
Det har i løbet af året været nødvendigt flere gange at rettet henvendelse til AVØ vedrørende overfyldte containere, hvorefter de er blevet tømt.
Vejene bliver renoveret inden Pinse. Vi har i år aftale med entreprenør Jørgen Jensen Bangsminde, da kommunen ikke mere arbejder for private.
Igen i år, hvor det har regnet meget, er der problemer med afvanding af vejene. Der er drøftet muligheden for, at forlænge grøften langs Sennepsmarken til Rugholm å eller nedlægge et større rør.
På dagsordenen til generalforsamling er der et par ændringer til vedtægterne.
Bestyrelsen har besluttet at udsende indkaldelse og dagsorden til generalforsamling via mail, derfor vil vi meget gerne have mailadresse på alle grundejere under Rugholm Vejlaug. I øjeblikket har vi 49 mailadresser og mangler 30 for at kunne udsende på den måde.
Kontakt gerne bestyrelsen hvis du har kommentarer eller gode ideer vedrørende vores område.
På gensyn til generalforsamlingen!
Tag gerne en stol med.

Med venlig hilsen
Pbv.
Hanne Lundholm
formand.

________________________________________________________________________________


                                                                                                  Strandby, den 16. maj 2014


Indkaldelse til Generalforsamling, 2. Pinsedag, mandag den 9. juni 2014 kl. 10.00
Mødet afholdes ved Niels Ove Winther, Rapsmarken 14, Bratten.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v. formanden
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
4. Vedtagelse af budget for 2014
5. Indkomne forslag fra medlemmer.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Ilse Madsen
Preben Koefoed
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Ændring af vedtægter: § 5 stk. 4 hvor der står:
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten anførte adresse.
Ændres til:
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten anførte adresse eller på
e-mail.
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
3 uger før generalforsamlingen.

På gensyn til generalforsamlingen den 9. juni 2014 kl. 10.00 på Rapsmarken 14. Tag gerne en stol med.


På bestyrelsens vegne
Hanne Lundholm


Formand.

_______________________________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling, 2. pinsedag, mandag den 20. maj 2013.
Mødet afholdes hos Preben Kofoed, Sennepsmarken 24, kl.10.00.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

4. Vedtagelse af budget.

5. Indkomne forslag fra medlemmer.

.6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Hanne Lundholm
Bo Kier
Niels Ove Winther

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

På gensyn til generalforsamlingen den 20. maj 2013. Tag gerne en stol med.

På bestyrelsens vegne
Hanne Lundholm
Formand

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu